Armor Sets - S Grade {PvP} High Five

ความทนต่อการโจมตีให้หลับ/โดนตรึง, HP สูง สุด/พลังป้องกันเพิ่มขึ้น ทำให้ความเร็ว ทั้งหมดของผู้โจมตีลดลงในอัตราหนึ่งและ ความเสียหายที่ได้รับเมื่อ PvP ลดลง STR+2, DEX-2

เฮลเม็ทผู้กล้าของจักรพรรดิ
icon armor_helmet_i00 เฮลเม็ทผู้กล้าของจักรพรรดิ
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ, เพิ่ม HP สูงสุด, ทนหลับ/โดนตรึง
เสื้อเกราะผู้กล้าของจักรพรรดิ {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
icon armor_t88_u_i00 No alternative
กางเกงเกล็ดผู้กล้าของจักรพรรดิ
icon armor_t88_l_i00 กางเกงเกล็ดผู้กล้าของจักรพรรดิ
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ, เพิ่ม HP สูงสุด, ทนหลับ/โดนตรึง
ถุงมือฟันดาบผู้กล้าของจักรพรรดิ
icon armor_t88_g_i00 ถุงมือฟันดาบผู้กล้าของจักรพรรดิ
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ, เพิ่ม HP สูงสุด, ทนหลับ/โดนตรึง
บูทผู้กล้าของจักรพรรดิ
icon armor_t88_b_i00 บูทผู้กล้าของจักรพรรดิ
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ, เพิ่ม HP สูงสุด, ทนหลับ/โดนตรึง
โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิ
icon shield_imperial_crusader_shield_i00 โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิ
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t88_u_i00 STR: 2 DEX: -2
Enchant bonus: icon skill0231

MP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/พลังโจมตี/พิกัด น้ำหนักเพิ่มขึ้น เป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม ถูกยกเลิกไปในอัตราหนึ่งเมื่อถูกโจมตีและ ความเสียหายที่ได้รับเมื่อ PvP ลดลง DEX+1, STR+1, CON-2

เฮลเม็ทหนังมังกร
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทหนังมังกร
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความเร็วโจมตีสูงขึ้น, เพิ่มพลังโจมตี, เพิ่ม MP สูงสุด, ลดการจำกัดน้ำหนัก
เกราะหนังมังกร {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t89_ul_i00 No alternative
ถุงมือหนังมังกร
icon armor_t89_g_i00 ถุงมือหนังมังกร
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความเร็วโจมตีสูงขึ้น, เพิ่มพลังโจมตี, เพิ่ม MP สูงสุด, ลดการจำกัดน้ำหนัก
บูทหนังมังกร
icon armor_t89_b_i00 บูทหนังมังกร
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความเร็วโจมตีสูงขึ้น, เพิ่มพลังโจมตี, เพิ่ม MP สูงสุด, ลดการจำกัดน้ำหนัก
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t89_ul_i00 STR: 1 DEX: 1 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

อัตราถูกระงับเวทย์ลดลง ความทนต่อการโจมตี ให้เกิดอาการช๊อค, พลังเวทย์/ความเร็ว เคลื่อนที่/พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น ปริมาณ ความเสียหายคริติคอลและโอกาสถูกคริติคอลลด ลงอัตราหนึ่งเมื่อถูกโจมตีและความเสียหาย ที่ได้รับเมื่อ PvP ลดลง WIT+1, INT+1, MEN-2

วงแหวนอำนาจลี้ลับ
icon armor_circlet_i00 วงแหวนอำนาจลี้ลับ
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์, เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, ลดอัตราการโดนระงับเวทย์, ลดการจำกัดน้ำหนัก
เสื้อคลุมอำนาจลี้ลับ {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t90_ul_i00 No alternative
ถุงมืออำนาจลี้ลับ
icon armor_t90_g_i00 ถุงมืออำนาจลี้ลับ
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์, เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, ลดอัตราการโดนระงับเวทย์, ลดการจำกัดน้ำหนัก
บูทอำนาจลี้ลับ
icon armor_t90_b_i00 บูทอำนาจลี้ลับปิดผนึก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์, เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, ลดอัตราการโดนระงับเวทย์, ลดการจำกัดน้ำหนัก
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t90_ul_i00 INT: 1 WIT: 1 MEN: -2
Enchant bonus: icon skill0234