Armor Sets - Special High Five

แปลงกายเป็นชนพื้นเมือง

ผ้าคลุมหัวชาวพื้นเมือง
หากสวมพร้อมกับเครื่องนุ่งเครื่องห่มของชาวพื้นเมือง จะทำให้มีทักษะแปลงตัวเป็นชาวพื้นเมืองได้ เมื่อถอดออกการแปลงตัวจะยุติ
icon armor_leather_helmet_i00 No alternative
เครื่องห่มชาวพื้นเมือง
หากสวมพร้อมกับเครื่องนุ่งและผ้าคลุมหัวของชาวพื้นเมือง จะทำให้มีทักษะแปลงตัวเป็นชาวพื้นเมืองได้ เมื่อถอดออกการแปลงตัวจะยุติ
icon armor_t34_u_i00 No alternative
เครื่องนุ่งชาวพื้นเมือง
หากสวมพร้อมกับเครื่องห่มและผ้าคลุมหัวของชาวพื้นเมือง จะทำให้มีทักษะแปลงตัวเป็นชาวพื้นเมืองได้ เมื่อถอดออกการแปลงตัวจะยุติ
icon armor_t34_l_i00 No alternative
Equip bonus: icon skill0042 icon skilltransform3
Enchant bonus: icon skill0234