Races High Five

Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 10
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 16 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 20
11,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 11
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 17 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 21.3
11,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 12
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 18.1 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 22.6
11,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 9
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 26.3
11,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 10
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 27.6
11,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 11
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 28.8
11,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 9
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 19.8, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
11,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 10
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 20.8, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
11,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 11
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 21.8, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
11,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 13
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 40 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
11,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 14
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 42 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
11,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 15
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 43 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
11,000
icon skill0213
บูสต์ มานา Level 3
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 70
33,000
icon skill0228
ฟาสต์ สเปล คาสติง Level 2
ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 7%
33,000
icon skill1069
สลีป Level 10
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
11,000
icon skill1069
สลีป Level 11
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
11,000
icon skill1069
สลีป Level 12
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
11,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 1
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 163 และฟื้น HP 11 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
11,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 2
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 169 และฟื้น HP 12 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
11,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 3
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 175 และฟื้น HP 12 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
11,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 1
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 371 อย่างรวดเร็ว
11,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 2
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 384 อย่างรวดเร็ว
11,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 3
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 398 อย่างรวดเร็ว
11,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 1
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 204 และฟื้น HP 14 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
11,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 2
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 212 และฟื้น HP 15 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
11,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 3
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 219 และฟื้น HP 15 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
11,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 1
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 39 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
17,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 2
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 42 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
17,000
icon skill1075
พีซ Level 2
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
33,000
icon skill1016
รีเซอร์เรคชัน Level 3
ทำให้ศพฟื้นและคืนค่าประสบการณ์ให้ประมาณ 30%
33,000
icon skill1254
แมส รีเซอเรคชัน Level 1
ชุบชีวิตสมาชิกแคลนที่ตายไป
33,000
icon skill1049
เรควีม Level 1
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
33,000
icon skill1520
อินควิสซิเตอร์ Level 1
ได้รับความสามารถที่สามารถพิพากษาบรรดาผู้ ที่ต่อต้านอำนาจของพระเจ้าได้ ใช้เวทย์โจม ตีของธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้
33,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 13
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20.4 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 25.4
14,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 14
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 21.6 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 26.9
14,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 15
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 22.8 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 28.5
14,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 12
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 31.5
14,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 13
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 32.9
14,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 14
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 34.2
14,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 12
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 24, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
14,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 13
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25.1, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
14,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 14
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 26.3, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
14,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 16
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 46 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
14,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 17
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 47 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
14,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 18
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 49 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
14,000
icon skill0212
ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 2
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 1.6
43,000
icon skill0229
ฟาสต์ มานา รีคัฟเวอรี Level 3
โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 1.9
43,000
icon skill1069
สลีป Level 13
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
14,000
icon skill1069
สลีป Level 14
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
14,000
icon skill1069
สลีป Level 15
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
14,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 4
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 188 และฟื้น HP 13 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
14,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 5
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 194 และฟื้น HP 13 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
14,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 6
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 201 และฟื้น HP 14 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
14,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 4
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 426 อย่างรวดเร็ว
14,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 5
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 441 อย่างรวดเร็ว
14,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 6
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 455 อย่างรวดเร็ว
14,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 4
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 235 และฟื้น HP 16 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
14,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 5
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 243 และฟื้น HP 17 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
14,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 6
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 251 และฟื้น HP 17 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
14,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 3
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 44 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
21,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 4
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 47 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
21,000
icon skill1075
พีซ Level 3
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
43,000
icon skill1049
เรควีม Level 2
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
43,000
icon skill1034
รีโพส Level 1
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
43,000
icon skill1254
แมส รีเซอเรคชัน Level 2
ชุบชีวิตสมาชิกแคลนที่ตายไป และคืนค่า ประสบการณ์ประมาณ 20% ให้เมื่อฟื้น
43,000
icon skill1018
เพียวริฟาย Level 1
แก้ภาวะอัมพาตและรักษาเลือดออกกับพิษระดับ ต่ำ
43,000
icon skill1258
43,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 16
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 25.5 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 31.8
21,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 17
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 26.9 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 33.6
21,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 18
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 28.3 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 35.4
21,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 15
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 37.1
21,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 16
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 38.6
21,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 17
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 40.1
21,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 15
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 28.6, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
21,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 16
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 29.8, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
21,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 17
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 31, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
21,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 19
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 52 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
21,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 20
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 54 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
21,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 21
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 56 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
21,000
icon skill0213
บูสต์ มานา Level 4
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 100
63,000
icon skill0164
ควิก รีคัฟเวอรี Level 3
เวลาระหว่างรอใช้เวทย์อีกครั้งลดลง 20%
63,000
icon skill1069
สลีป Level 16
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
21,000
icon skill1069
สลีป Level 17
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
21,000
icon skill1069
สลีป Level 18
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
21,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 7
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 213 และฟื้น HP 15 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
21,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 8
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 220 และฟื้น HP 15 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
21,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 9
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 226 และฟื้น HP 16 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
21,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 7
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 484 อย่างรวดเร็ว
21,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 8
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 499 อย่างรวดเร็ว
21,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 9
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 514 อย่างรวดเร็ว
21,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 7
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 267 และฟื้น HP 18 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
21,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 8
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 275 และฟื้น HP 19 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
21,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 9
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 283 และฟื้น HP 19 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
21,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 5
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 49 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
32,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 6
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 52 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
32,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 1
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 440 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับต่ำ
21,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 2
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 454 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับต่ำ
21,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 3
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 487 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับต่ำ
21,000
icon skill1075
พีซ Level 4
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
63,000
icon skill1049
เรควีม Level 3
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
63,000
icon skill1034
รีโพส Level 2
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
63,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 1
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
63,000
icon skill1016
รีเซอร์เรคชัน Level 4
ทำให้ศพฟื้นและคืนค่าประสบการณ์ให้ประมาณ 40%
63,000
icon skill1258
63,000
icon skill1311
เทพอวตาร Level 1
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 10% และ ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 10% เป็นระยะเวลา 20 นาที
63,000
Name
SP
icon skill1405
พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 1
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 1
0
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 19
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 31.4 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 39.2
28,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 20
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 33 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 41.2
28,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 21
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 34.6 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 43.2
28,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 18
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 43.2
28,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 19
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 44.8
28,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 20
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 46.4
28,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 18
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 33.6, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
28,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 19
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 34.9, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
28,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 20
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 36.2, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
28,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 22
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 59 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
28,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 23
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 61 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
28,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 24
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 63 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
28,000
icon skill0212
ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 3
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 1.7
84,000
icon skill0229
ฟาสต์ มานา รีคัฟเวอรี Level 4
โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2.3
84,000
icon skill1069
สลีป Level 19
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
28,000
icon skill1069
สลีป Level 20
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
28,000
icon skill1069
สลีป Level 21
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
28,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 10
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 239 และฟื้น HP 16 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
28,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 11
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 246 และฟื้น HP 17 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
28,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 12
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 253 และฟื้น HP 17 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
28,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 10
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 544 อย่างรวดเร็ว
28,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 11
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 559 อย่างรวดเร็ว
28,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 12
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 573 อย่างรวดเร็ว
28,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 10
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 299 และฟื้น HP 20 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
28,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 11
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 307 และฟื้น HP 21 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
28,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 12
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 316 และฟื้น HP 22 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
28,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 7
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 55 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
42,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 8
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 57 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
42,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 4
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 474 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับต่ำ
28,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 5
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 508 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับต่ำ
28,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 6
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 521 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
28,000
icon skill1075
พีซ Level 5
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
84,000
icon skill1049
เรควีม Level 4
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
84,000
icon skill1034
รีโพส Level 3
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
84,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 2
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
84,000
icon skill1018
เพียวริฟาย Level 2
แก้ภาวะอัมพาตและอาการเป็นหินและรักษาเลือด ออกกับพิษระดับกลาง
84,000
icon skill1254
แมส รีเซอเรคชัน Level 3
ชุบชีวิตสมาชิกแคลนที่ตายไป และคืนค่า ประสบการณ์ประมาณ 30% ให้เมื่อฟื้น
84,000
icon skill1258
84,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 22
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 38 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 47.5
27,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 23
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 39.8 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 49.8
27,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 24
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 41.7 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 52.1
27,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 21
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 49.8
27,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 22
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 51.5
27,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 23
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 53.2
27,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 21
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 38.9, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
27,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 22
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 40.3, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
27,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 23
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 41.7, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
27,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 25
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 66 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
27,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 26
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 68 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
27,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 27
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 70 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
27,000
icon skill0213
บูสต์ มานา Level 5
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 140
81,000
icon skill0228
ฟาสต์ สเปล คาสติง Level 3
ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 10%
81,000
icon skill1069
สลีป Level 22
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
27,000
icon skill1069
สลีป Level 23
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
27,000
icon skill1069
สลีป Level 24
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
27,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 13
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 266 และฟื้น HP 18 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
27,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 14
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 272 และฟื้น HP 19 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
27,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 15
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 279 และฟื้น HP 19 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
27,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 13
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 603 อย่างรวดเร็ว
27,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 14
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 618 อย่างรวดเร็ว
27,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 15
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 633 อย่างรวดเร็ว
27,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 13
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 332 และฟื้น HP 23 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
27,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 14
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 340 และฟื้น HP 23 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
27,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 15
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 348 และฟื้น HP 24 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
27,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 9
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 60 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
41,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 10
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 63 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
41,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 7
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 549 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
27,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 8
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 562 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
27,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 9
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 575 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
27,000
icon skill1075
พีซ Level 6
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
81,000
icon skill1049
เรควีม Level 5
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
81,000
icon skill1034
รีโพส Level 4
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
81,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 3
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
81,000
icon skill1016
รีเซอร์เรคชัน Level 5
ทำให้ศพฟื้นและคืนค่าประสบการณ์ให้ประมาณ 50%
81,000
icon skill1254
แมส รีเซอเรคชัน Level 4
ชุบชีวิตสมาชิกแคลนที่ตายไป และคืนค่า ประสบการณ์ประมาณ 40% ให้เมื่อฟื้น
81,000
icon skill1258
81,000
icon skill1311
เทพอวตาร Level 2
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 15% และ ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 15% เป็นระยะเวลา 20 นาที
81,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 1
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
81,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 1
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 3 เม็ด
81,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 1
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
81,000
icon skill1398
เผามานา Level 1
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 117 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
81,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 1
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 3 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
81,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 1
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 690 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
81,000
icon skill1430
กระแสเรียก Level 1
ทำให้พลังป้องกันลดลง 90% และทำให้ MP ฟื้น คืน 27 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที เมื่อได้รับความเสียหายประสิทธิภาพจะสูญสลาย
81,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 25
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 43.5 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 54.4
44,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 26
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 45.4 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 56.8
44,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 24
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 54.9
44,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 25
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 56.7
44,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 28
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 72 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
44,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 29
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 74 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
44,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 24
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 43.1, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
44,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 25
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 44.6, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
44,000
icon skill0212
ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 4
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 2.1
88,000
icon skill1069
สลีป Level 25
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
44,000
icon skill1069
สลีป Level 26
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
44,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 16
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 285 และฟื้น HP 19 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
44,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 17
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 291 และฟื้น HP 20 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
44,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 16
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 647 อย่างรวดเร็ว
44,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 17
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 662 อย่างรวดเร็ว
44,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 16
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 356 และฟื้น HP 24 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
44,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 17
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 364 และฟื้น HP 25 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
44,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 11
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 66 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
88,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 10
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 589 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
44,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 11
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 602 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
44,000
icon skill1075
พีซ Level 7
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
88,000
icon skill1049
เรควีม Level 6
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
88,000
icon skill1034
รีโพส Level 5
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
88,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 4
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
88,000
icon skill1254
แมส รีเซอเรคชัน Level 5
ชุบชีวิตสมาชิกแคลนที่ตายไป และคืนค่า ประสบการณ์ประมาณ 50% ให้เมื่อฟื้น
88,000
icon skill1012
เคียว พอยซัน Level 3
แก้ภาวะติดพิษระดับสูงที่ติดแก่เป้าหมาย
88,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 2
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
88,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 2
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 3 เม็ด
88,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 2
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
88,000
icon skill1398
เผามานา Level 2
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 123 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
88,000
icon skill1399
พายุมานา Level 1
ผลาญ MP ของเหล่าศัตรูโดยรอบด้วยอานุภาพ 62 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์
88,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 2
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 3 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
88,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 2
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 722 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
88,000
icon skill1402
เมเจอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 1
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้น เท่ากับอานุภาพ 902 กินหินวิเศษ 4 เม็ด
88,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 27
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 47.4 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 59.2
60,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 28
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 49.4 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 61.7
60,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 26
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 58.5
60,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 27
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 60.3
60,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 30
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 76 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
60,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 31
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 78 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
60,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 26
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 46, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
60,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 27
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 47.5, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
60,000
icon skill0213
บูสต์ มานา Level 6
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 150
120,000
icon skill0229
ฟาสต์ มานา รีคัฟเวอรี Level 5
โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2.7
120,000
icon skill1069
สลีป Level 27
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
60,000
icon skill1069
สลีป Level 28
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
60,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 18
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 298 และฟื้น HP 20 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
60,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 19
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 304 และฟื้น HP 21 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
60,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 18
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 676 อย่างรวดเร็ว
60,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 19
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 690 อย่างรวดเร็ว
60,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 18
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 372 และฟื้น HP 25 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
60,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 19
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 380 และฟื้น HP 26 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
60,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 12
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 68 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
120,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 12
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 615 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
60,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 13
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 628 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
60,000
icon skill1075
พีซ Level 8
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
120,000
icon skill1049
เรควีม Level 7
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
120,000
icon skill1034
รีโพส Level 6
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
120,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 5
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
120,000
icon skill1016
รีเซอร์เรคชัน Level 6
ทำให้ศพฟื้นและคืนค่าประสบการณ์ให้ประมาณ 55%
120,000
icon skill1311
เทพอวตาร Level 3
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 20% และ ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 20% เป็นระยะเวลา 20 นาที
120,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 3
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
120,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 3
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 3 เม็ด
120,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 3
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
120,000
icon skill1398
เผามานา Level 3
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 128 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
120,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 3
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 4 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
120,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 3
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 753 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
120,000
icon skill1430
กระแสเรียก Level 2
ทำให้พลังป้องกันลดลง 90% และทำให้ MP ฟื้น คืน 30 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที เมื่อได้รับความเสียหายประสิทธิภาพจะสูญสลาย
120,000
Name
SP
icon skill1405
พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 2
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 2
0
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 29
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 51.4 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 64.3
90,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 30
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 53.5 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 66.8
90,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 28
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 62.1
90,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 29
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 64
90,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 32
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 80 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
90,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 33
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 82 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
90,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 28
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 49, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
90,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 29
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 50.5, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
90,000
icon skill1069
สลีป Level 29
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
90,000
icon skill1069
สลีป Level 30
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
90,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 20
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 310 และฟื้น HP 21 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
90,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 21
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 316 และฟื้น HP 22 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
90,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 20
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 704 อย่างรวดเร็ว
90,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 21
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 718 อย่างรวดเร็ว
90,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 20
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 388 และฟื้น HP 26 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
90,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 21
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 395 และฟื้น HP 27 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
90,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 13
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 71 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
170,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 14
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 640 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
90,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 15
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 653 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
90,000
icon skill1075
พีซ Level 9
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
170,000
icon skill1049
เรควีม Level 8
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
170,000
icon skill1034
รีโพส Level 7
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
170,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 6
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
170,000
icon skill1018
เพียวริฟาย Level 3
แก้ภาวะอัมพาตและอาการเป็นหินและรักษาเลือด ออกกับพิษระดับสูง
170,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 4
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
170,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 4
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 3 เม็ด
170,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 4
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
170,000
icon skill1398
เผามานา Level 4
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 133 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
170,000
icon skill1399
พายุมานา Level 2
ผลาญ MP ของเหล่าศัตรูโดยรอบด้วยอานุภาพ 67 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์
170,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 4
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 4 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
170,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 4
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 783 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
170,000
icon skill1402
เมเจอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 2
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้น เท่ากับอานุภาพ 979 กินหินวิเศษ 4 เม็ด
170,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 31
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 55.6 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 69.4
100,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 32
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 57.7 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 72.1
100,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 30
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 65.9
100,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 31
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 67.7
100,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 34
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 84 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
100,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 35
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 86 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
100,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 30
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 52.1, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
100,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 31
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 53.6, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
100,000
icon skill0212
ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 5
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 2.6
190,000
icon skill1069
สลีป Level 31
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
100,000
icon skill1069
สลีป Level 32
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
100,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 22
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 322 และฟื้น HP 22 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
100,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 23
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 328 และฟื้น HP 22 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
100,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 22
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 731 อย่างรวดเร็ว
100,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 23
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 745 อย่างรวดเร็ว
100,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 22
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 402 และฟื้น HP 27 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
100,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 23
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 410 และฟื้น HP 28 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
100,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 14
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 74 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
190,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 16
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 665 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
100,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 17
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 677 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
100,000
icon skill1075
พีซ Level 10
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
190,000
icon skill1049
เรควีม Level 9
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
190,000
icon skill1034
รีโพส Level 8
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
190,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 7
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
190,000
icon skill1016
รีเซอร์เรคชัน Level 7
ทำให้ศพฟื้นและคืนค่าประสบการณ์ให้ประมาณ 60%
190,000
icon skill1311
เทพอวตาร Level 4
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 25% และ ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 25% เป็นระยะเวลา 20 นาที
190,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 5
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
190,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 5
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 4 เม็ด
190,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 5
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
190,000
icon skill1398
เผามานา Level 5
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 138 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
190,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 5
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 4 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
190,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 5
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 812 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
190,000
icon skill1418
โล่ทิพย์ Level 1
ปกป้องเป้าหมายด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ เป้าหมายจะตกอยู่ในภาวะไม่ติดผลเป็นระยะเว ลา 10 วินาที
190,000
icon skill1430
กระแสเรียก Level 3
ทำให้พลังป้องกันลดลง 90% และทำให้ MP ฟื้น คืน 34 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที เมื่อได้รับความเสียหายประสิทธิภาพจะสูญสลาย
190,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 33
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 59.8 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 74.8
140,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 34
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 62 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 77.4
140,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 32
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 69.7
140,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 33
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 71.6
140,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 36
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 88 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
140,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 37
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 91 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
140,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 32
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 55.2, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
140,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 33
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 56.7, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
140,000
icon skill0213
บูสต์ มานา Level 7
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 180
280,000
icon skill1069
สลีป Level 33
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
140,000
icon skill1069
สลีป Level 34
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
140,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 24
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 334 และฟื้น HP 23 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
140,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 25
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 339 และฟื้น HP 23 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
140,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 24
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 758 อย่างรวดเร็ว
140,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 25
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 770 อย่างรวดเร็ว
140,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 24
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 417 และฟื้น HP 28 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
140,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 25
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 424 และฟื้น HP 29 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
140,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 15
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 77 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
280,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 18
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 689 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับกลาง
140,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 19
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 700 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
140,000
icon skill1075
พีซ Level 11
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
280,000
icon skill1049
เรควีม Level 10
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
280,000
icon skill1034
รีโพส Level 9
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
280,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 8
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
280,000
icon skill1271
เบเนดิกชัน Level 1
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มขึ้นทั้งหมด ใช้ได้ เมื่อ MP ของตัวเองเหลือต่ำกว่า 25%
280,000
icon skill1307
เพรเยอร์ Level 1
ทำให้ประสิทธิภาพของเวทย์ฟื้น HP ที่สมา ชิกกลุ่มได้รับเพิ่มขึ้น 8% เป็นระยะเวลา 20 นาที
280,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 6
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
280,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 6
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 4 เม็ด
280,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 6
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
280,000
icon skill1398
เผามานา Level 6
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 143 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
280,000
icon skill1399
พายุมานา Level 3
ผลาญ MP ของเหล่าศัตรูโดยรอบด้วยอานุภาพ 72 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์
280,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 6
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 4 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
280,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 6
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 840 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
280,000
icon skill1402
เมเจอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 3
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้น เท่ากับอานุภาพ 1050 กินหินวิเศษ 4 เม็ด
280,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 35
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 64.1 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 80.2
160,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 36
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 66.3 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 82.9
160,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 34
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 73.5
160,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 35
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 75.5
160,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 38
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 93 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
160,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 39
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 95 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
160,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 34
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 58.3, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
160,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 35
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 59.9, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
160,000
icon skill0229
ฟาสต์ มานา รีคัฟเวอรี Level 6
โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 3.1
320,000
icon skill1069
สลีป Level 35
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
160,000
icon skill1069
สลีป Level 36
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
160,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 26
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 345 และฟื้น HP 23 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
160,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 27
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 350 และฟื้น HP 24 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
160,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 26
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 782 อย่างรวดเร็ว
160,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 27
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 795 อย่างรวดเร็ว
160,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 26
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 431 และฟื้น HP 29 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
160,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 27
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 437 และฟื้น HP 30 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
160,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 16
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 79 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
320,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 20
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 711 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
160,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 21
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 722 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
160,000
icon skill1075
พีซ Level 12
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
320,000
icon skill1049
เรควีม Level 11
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
320,000
icon skill1034
รีโพส Level 10
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
320,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 9
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
320,000
icon skill1254
แมส รีเซอเรคชัน Level 6
ชุบชีวิตสมาชิกแคลนที่ตายไป และคืนค่า ประสบการณ์ประมาณ 55% ให้เมื่อฟื้น
320,000
icon skill1311
เทพอวตาร Level 5
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 30% และ ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 30% เป็นระยะเวลา 20 นาที
320,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 7
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
320,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 7
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 4 เม็ด
320,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 7
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
320,000
icon skill1398
เผามานา Level 7
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 148 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
320,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 7
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 5 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
320,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 7
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 867 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
320,000
icon skill1430
กระแสเรียก Level 4
ทำให้พลังป้องกันลดลง 90% และทำให้ MP ฟื้น คืน 37 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที เมื่อได้รับความเสียหายประสิทธิภาพจะสูญสลาย
320,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 37
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 68.5 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 85.6
200,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 38
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 70.7 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 88.4
200,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 36
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 77.4
200,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 37
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 79.4
200,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 40
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 97 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%
200,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 41
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 99 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%
200,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 36
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 61.5, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
200,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 37
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 63.1, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
200,000
icon skill1069
สลีป Level 37
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
200,000
icon skill1069
สลีป Level 38
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
200,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 28
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 355 และฟื้น HP 24 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
200,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 29
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 360 และฟื้น HP 24 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
200,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 28
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 806 อย่างรวดเร็ว
200,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 29
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 817 อย่างรวดเร็ว
200,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 28
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 444 และฟื้น HP 30 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
200,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 29
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 450 และฟื้น HP 30 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
200,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 17
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 82 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
390,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 22
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 733 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
200,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 23
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 743 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
200,000
icon skill1075
พีซ Level 13
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
390,000
icon skill1049
เรควีม Level 12
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
390,000
icon skill1034
รีโพส Level 11
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
390,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 10
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
390,000
icon skill1016
รีเซอร์เรคชัน Level 8
ทำให้ศพฟื้นและคืนค่าประสบการณ์ให้ประมาณ 65%
390,000
icon skill1307
เพรเยอร์ Level 2
ทำให้ประสิทธิภาพของเวทย์ฟื้น HP ที่สมา ชิกกลุ่มได้รับเพิ่มขึ้น 10% เป็นระยะเวลา 20 นาที
390,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 8
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
390,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 8
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 5 เม็ด
390,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 8
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
390,000
icon skill1398
เผามานา Level 8
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 153 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
390,000
icon skill1399
พายุมานา Level 4
ผลาญ MP ของเหล่าศัตรูโดยรอบด้วยอานุภาพ 77 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์
390,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 8
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 5 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
390,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 8
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 892 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
390,000
icon skill1402
เมเจอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 4
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้น เท่ากับอานุภาพ 1115 กินหินวิเศษ 4 เม็ด
390,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 39
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 72.9 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 91.1
330,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 40
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 75.1 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 93.8
330,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 38
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 81.4
330,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 39
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 83.4
330,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 42
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 102 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%
330,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 43
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 104 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%
330,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 38
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 64.7, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
330,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 39
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 66.4, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
330,000
icon skill0213
บูสต์ มานา Level 8
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 200
650,000
icon skill1069
สลีป Level 39
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
330,000
icon skill1069
สลีป Level 40
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
330,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 30
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 365 และฟื้น HP 25 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
330,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 31
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 369 และฟื้น HP 25 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
330,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 30
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 828 อย่างรวดเร็ว
330,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 31
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 839 อย่างรวดเร็ว
330,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 30
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 456 และฟื้น HP 31 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
330,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 31
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 462 และฟื้น HP 31 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
330,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 18
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 84 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
650,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 24
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 753 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
330,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 25
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 763 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
330,000
icon skill1075
พีซ Level 14
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
650,000
icon skill1049
เรควีม Level 13
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
650,000
icon skill1034
รีโพส Level 12
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
650,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 11
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
650,000
icon skill1311
เทพอวตาร Level 6
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 35% และ ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 35% เป็นระยะเวลา 20 นาที
650,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 9
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
650,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 9
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 5 เม็ด
650,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 9
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
650,000
icon skill1398
เผามานา Level 9
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 157 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
650,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 9
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 5 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
650,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 9
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 915 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
650,000
icon skill1430
กระแสเรียก Level 5
ทำให้พลังป้องกันลดลง 90% และทำให้ MP ฟื้น คืน 42 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที เมื่อได้รับความเสียหายประสิทธิภาพจะสูญสลาย
650,000
Name
SP
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 41
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 77.2 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 96.5
440,000
icon skill0249
เวพอน มาสเตอรี Level 42
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 79.4 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 99.3
440,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 40
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 85.4
440,000
icon skill0235
โรบ มาสเตอรี Level 41
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4
440,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 44
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 106 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%
440,000
icon skill0146
แอนตี้ เมจิค Level 45
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 108 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%
440,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 40
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 68, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
440,000
icon skill0236
ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 41
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 69.6, ความเร็วเวทย์ เพิ่มขึ้น 91%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
440,000
icon skill0212
ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 6
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 2.7
880,000
icon skill0229
ฟาสต์ มานา รีคัฟเวอรี Level 7
โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 3.4
880,000
icon skill1069
สลีป Level 41
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
440,000
icon skill1069
สลีป Level 42
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
440,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 32
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 374 และฟื้น HP 25 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
440,000
icon skill1219
เกรตเตอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 33
ฟื้น HP ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเท่ากับอานุภาพ 378 และฟื้น HP 26 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
440,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 32
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 849 อย่างรวดเร็ว
440,000
icon skill1218
เกรตเตอร์ แบตเทิล ฮีล Level 33
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 858 อย่างรวดเร็ว
440,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 32
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 467 และฟื้น HP 32 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
440,000
icon skill1217
เกรตเตอร์ ฮีล Level 33
ฟื้น HP ของเป้าหมายเท่ากับอานุภาพ 472 และฟื้น HP 32 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 นาที
440,000
icon skill1028
ไมท์ ออฟ เฮฟเวน Level 19
สร้างความเสียหายธาตุศักดิ์สิทธิ์แก่อัน เดธด้วยอานุภาพ 87 เพิ่มเติมที่พลังโจมตี
880,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 26
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 772 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
440,000
icon skill1020
ไวทัลไลซ์ Level 27
ฟื้น HP ด้วยอานุภาพ 780 และรักษาเลือดออก กับพิษระดับสูง
440,000
icon skill1075
พีซ Level 15
ทำให้จิตใจของศัตรูสงบจนความอยากโจมตีหาย หมดไป
880,000
icon skill1049
เรควีม Level 14
ร้องเพลงวิญญาณทำลายความอยากโจมตีก่อนของ อันเดธมอนสเตอร์รอบๆเป็นเวลา 2 นาที
880,000
icon skill1034
รีโพส Level 13
ตัดความตั้งใจโจมตีของอันเดธมอนสเตอร์รอบๆ
880,000
icon skill1042
โฮลด์ อันเดธ Level 12
ทำให้อันเดธมอนสเตอร์ตกอยู่ในภาวะอัมพาต เป็นเวลา 30 วินาที
880,000
icon skill1016
รีเซอร์เรคชัน Level 9
ทำให้ศพฟื้นและคืนค่าประสบการณ์ให้ประมาณ 70%
880,000
icon skill1307
เพรเยอร์ Level 3
ทำให้ประสิทธิภาพของเวทย์ฟื้น HP ที่สมา ชิกกลุ่มได้รับเพิ่มขึ้น 12% เป็นระยะเวลา 20 นาที
880,000
icon skill1394
ภวังค์ Level 10
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 15 วินาที
880,000
icon skill1395
ลบมลาย Level 10
ส่งซัมมอนของศัตรูไปยังมิติอื่น กินหินวิเศษ 5 เม็ด
880,000
icon skill1396
เมจิคคอล แบคไฟร์ Level 10
ทำให้ทักษะของศัตรูกิน MP เพิ่มขึ้น 200% เป็นระยะเวลา 1 นาที
880,000
icon skill1398
เผามานา Level 10
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 162 ที่ถูก เพิ่มในพลังเวทย์
880,000
icon skill1399
พายุมานา Level 5
ผลาญ MP ของเหล่าศัตรูโดยรอบด้วยอานุภาพ 81 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์
880,000
icon skill1400
ขับไสอันเดด Level 10
ทำให้อันเดดตกสู่ความกลัวจนต้องหนีไปเป็น ระยะเวลา 20 วินาที กินหินวิเศษ 5 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้
880,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 10
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 936 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
880,000
icon skill1401
เมเจอร์ ฮีล Level 11
ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่ากับอานุ ภาพ 946 กินหินวิเศษ 1 เม็ด
880,000
icon skill1402
เมเจอร์ กรุ๊ป ฮีล Level 5
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้น เท่ากับอานุภาพ 1170 กินหินวิเศษ 4 เม็ด
880,000
Name
SP
icon skill1405
พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 3
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 3
0
icon skill1405
พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 4
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 4
0

© L2DB.INFO, 2014—2020
Lineage II game content and materials are trademarks and copyrights of NCsoft Corporation and its Licensors and used with permission. All rights reserved.