ใบรับรอง - สายอาชีพรองฮิลเลอร์ High Five

ตำราเวทย์พิเศษที่สามารถเรียนความสามารถของสายอาชีพรองได้ สามารถดูดความสามารถของอาชีพรองในสายฮิลเลอร์ได้ซึ่งสามารถเรียนความสามารถที่จำเป็นในขณะที่เป็นสายอาชีพหลักได้เป็นทางเลือก ไม่สามารถนำไปแลกฝากโกดัง, เปลี่ยน, โยนหรือทำลายได้

Item ID 10285
Type EtcItem
icon icon etc_healer_subjob_skillbook_i00 icon.etc_healer_subjob_skillbook_i00
immediate_effect true
material PAPER
weight 120
is_tradable false
is_dropable false
is_destroyable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true