ยุทโธปกรณ์พื้นฐาน - กางเกงเกล็ดหมาป่าน้ำเงิน High Five

กางเกงเกล็ดหมาป่าน้ำเงินจำกัดการเสริมความสามารถ เสริมแกร่ง, ดูดวิญญาณ, ถลุงไม่ได้

Item ID 12193
Type Armor
icon icon armor_t68_l_i00 icon.armor_t68_l_i00
default_action EQUIP
armor_type HEAVY
bodypart legs
immediate_effect true
crystal_count 13
crystal_type B
material LEATHER
weight 1123
price 93900