ยุทโธปกรณ์พื้นฐาน - บูทผู้กล้าของจักรพรรดิ High Five

บูทผู้กล้าของจักรพรรดิจำกัดการเสริมความสามารถ เสริมแกร่ง, ดูดวิญญาณ, ถลุงไม่ได้

Item ID 12307
Type Armor
icon icon armor_t88_b_i00 icon.armor_t88_b_i00
default_action EQUIP
bodypart feet
immediate_effect true
crystal_count 12
crystal_type S
material LEATHER
weight 370
price 259800