เครื่องประดับศีรษะวัลลาคาสสีเพลิง High Five

หมวกเหล็กวัลลาคาสสีแดงที่หมายถึงไฟลุก แลกเปลี่ยน, โยนไม่ได้

Item ID 15441
Type Armor
icon icon ev_valakas_the_flame_i00 icon.ev_valakas_the_flame_i00
default_action EQUIP
bodypart hairall
immediate_effect true
material WOOD
weight 10
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_oly_restricted true