สร้อยคอกุหลาบปรับรุ่นลีเลียธ High Five

เรียกตัวภูติกุหลาบปรับรุ่น ลีเลียธ ไอเทมที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, โยนหรือขาย แต่สามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Item ID 20918
Type EtcItem
icon icon br_necklace_of_rose_i00 BranchSys2.icon.br_necklace_of_rose_i00
default_action SKILL_MAINTAIN
etcitem_type PET_COLLAR
material LEATHER
weight 10
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_premium true
is_oly_restricted true
is_freightable true
handler SummonItems
item_skill 2046-1
use_condition {{uc_transmode_exclude;{tt_pure_stat}}}