อัญมณีมังกรปฐพี High Five

อัญมณีวิเศษที่สามาถย้ายไปยังทางเข้ารังอันธารัสได้เฉียบพลันเมื่อใช้ เวลาใช้ใหม่ 60 นาที

Item ID 21898
Type EtcItem
icon icon orb_of_earth_dragon BranchSys2.icon.orb_of_earth_dragon
material PAPER
weight 10
is_stackable true
is_oly_restricted true
handler ItemSkills
item_skill 22293-1