รองเท้าทหารอาเพลลาปรับรุ่น High Five

ใส่ได้ตั้งแต่ชั้นบารอนขึ้นไป

Item ID 9833
Type Armor
icon icon armor_t1004_b_i00 icon.armor_t1004_b_i00
default_action EQUIP
bodypart feet
immediate_effect true
crystal_type A
material BLOOD_STEEL
weight 1130
price 1355000
enchant_enabled 1