icon skill0350 กระจกกายภาพ High Five

สะท้อนบัฟ/ดีบัฟกายภาพในอัตรา 30%, บัฟ/ดี บัฟเวทย์ในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 5 นาที ใช้ได้เมื่อติดโล่

icon skill0350 [selected] กระจกกายภาพ Level 1
สะท้อนบัฟ/ดีบัฟกายภาพในอัตรา 30%, บัฟ/ดี บัฟเวทย์ในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 5 นาที ใช้ได้เมื่อติดโล่