กางเกงชั้นนอกวีรบุรุษ High Five

กางเกงที่ ปักอักขระรูนของมานาด้วยด้ายไหม

Item ID 1104
Type Armor
icon icon armor_t55_l_i00 icon.armor_t55_l_i00
default_action EQUIP
armor_type MAGIC
bodypart legs
immediate_effect true
material CLOTH
weight 1040
price 9770