จดหมายของซิมพลอน High Five

จดหมายที่คนขายของ ซิมพลอนเขียนให้ จงเอาไปให้หามาสเตอร์์ ไอนัส

Item ID 1143
Type EtcItem
icon icon etc_scroll_gray_i00 icon.etc_scroll_gray_i00
immediate_effect true
material STEEL
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true
is_questitem true