ยุทโธปกรณ์พื้นฐาน - ถุงมือฟันดาบผู้กล้าของจักรพรรดิ High Five

ถุงมือฟันดาบผู้กล้าของจักรพรรดิจำกัดการเสริมความสามารถ เสริมแกร่ง, ดูดวิญญาณ, ถลุงไม่ได้

Item ID 12306
Type Armor
icon icon armor_t88_g_i00 icon.armor_t88_g_i00
default_action EQUIP
bodypart gloves
immediate_effect true
crystal_count 12
crystal_type S
material LEATHER
weight 180
price 259800