ยุทโธปกรณ์พื้นฐาน - โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิ High Five

โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิจำกัดการเสริมความสามารถ เสริมแกร่ง, ดูดวิญญาณ, ถลุงไม่ได้

Item ID 12308
Type Armor
icon icon shield_imperial_crusader_shield_i00 icon.shield_imperial_crusader_shield_i00
default_action EQUIP
bodypart lhand
immediate_effect true
crystal_count 13
crystal_type S
material BONE
weight 390
price 272800