ยุทโธปกรณ์พื้นฐาน - เสื้อเกราะผู้กล้าของจักรพรรดิ High Five

เสื้อเกราะผู้กล้าของจักรพรรดิจำกัดการเสริมความสามารถ เสริมแกร่ง, ดูดวิญญาณ, ถลุงไม่ได้

Item ID 12310
Type Armor
icon icon armor_t88_u_i00 icon.armor_t88_u_i00
default_action EQUIP
armor_type HEAVY
bodypart chest
immediate_effect true
crystal_count 50
crystal_type S
material SCALE_OF_DRAGON
weight 2540
price 1039000