มงกุฎเจ้าของปราสาทปรับรุ่น High Five

มงกุฎที่เจ้าของปราสาทใช้ ใช้ช่องเครื่องประดับศีรษะสองช่อง

Item ID 13506
Type Armor
icon icon accessory_pig_cap_i00 icon.accessory_pig_cap_i00
default_action EQUIP
bodypart hairall
immediate_effect true
material WOOD
weight 10
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false