เสื้อคลุมวิญญาณซาเคน High Five

เสื้อคลุมที่มีวิญญาณของซาเคน การป้องกันกายภาพ, การป้องกันธาตุเพิ่มขึ้น และสามารถใช้ทักษะพิเศษได้เมื่อแก้ผนึก และช่องใส่เสื้อคลุมต้องเปิดอยู่จึงสามารถใส่ได้ เสริมแกร่ง, ประจุธาตุ, ถลุง, แลกเปลี่ยน, โยนไม่ได้

Item ID 21719
Type Armor
icon icon br_zaken_cloak_i00 BranchSys2.Icon.br_zaken_cloak_i00
default_action EQUIP
bodypart back
crystal_type S80
immediate_effect true
material CLOTH
weight 110
item_skill 21242-1
is_tradable false
is_dropable false