เสื้อเกราะไม้ High Five

Item ID 23
Type Armor
icon icon armor_t06_u_i00 icon.armor_t06_u_i00
default_action EQUIP
armor_type LIGHT
bodypart chest
immediate_effect true
material WOOD
weight 4820
price 6120