เฮลเม็ทไม้ High Five

Item ID 43
Type Armor
icon icon armor_leather_helmet_i00 icon.armor_leather_helmet_i00
default_action EQUIP
bodypart head
immediate_effect true
material WOOD
weight 660
price 3060

NPC Level Count Chance
race humanoid วูคูออร์ค 14 1 1/69