น้ำยาสักไหวพริบชั้นดี<Wit+1 Men-3> High Five

วัตถุดิบรอยสักไหวพริบชั้นดี จงเก็บน้ำยาสักเวทย์รูปแบบเหมือนกัน 10 ขวดไปหาช่างสักที่หมู่บ้านจะสามารถสักเวทย์ลงบนตัวซึ่งจะทำให้เปลี่ยนความสามารถได้ สายอาชีพที่ใช้ได้: สายอาชีพวิซาร์ด, ฮิลเลอร์ที่เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 แล้ว และหลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 3 ก็จะยังคงอยู่และใช้ได้เช่นเดิม

Item ID 4492
Type EtcItem
icon icon etc_wit_hena_i01 icon.etc_wit_hena_i01
etcitem_type DYE
immediate_effect true
material LIQUID
weight 150
price 12000
is_stackable true