เมล็ดโคดาเย็น High Five

หากเพาะลงบนมอนสเตอร์ในเขตกลูดิโอจะออกผลเป็นโคดาเย็น โอกาสติดผลสูงกว่าหากตัวละครเลเวล 11~21เพาะลงบนมอนสเตอร์เลเวล 11~21

Item ID 5018
Type EtcItem
icon icon etc_coda_seed_i00 icon.etc_coda_seed_i00
default_action SEED
etcitem_type SEED
material PAPER
weight 1
price 5
is_stackable true
handler Seed
item_skill 2097-1