เมล็ดโคดาลูต High Five

หากเพาะลงบนมอนสเตอร์ในเขตกลูดิโอจะออกผลเป็นโคดาลูต โอกาสติดผลสูงกว่าหากตัวละครเลเวล 20~30เพาะลงบนมอนสเตอร์เลเวล 20~30

Item ID 5021
Type EtcItem
icon icon etc_coda_seed_i00 icon.etc_coda_seed_i00
default_action SEED
etcitem_type SEED
material PAPER
weight 1
price 30
is_stackable true
handler Seed
item_skill 2097-1