เมล็ดโคดาทะเลทราย High Five

หากเพาะลงบนมอนสเตอร์ในเขตกลูดิโอจะออกผลเป็นโคดาทะเลทราย โอกาสติดผลสูงกว่าหากตัวละครเลเวล 23~33เพาะลงบนมอนสเตอร์เลเวล 23~33

Item ID 5022
Type EtcItem
icon icon etc_coda_seed_i00 icon.etc_coda_seed_i00
default_action SEED
etcitem_type SEED
material PAPER
weight 1
price 20
is_stackable true
handler Seed
item_skill 2097-1