คอดรานราชัน High Five

Item ID 5094
Type EtcItem
icon icon etc_codran_i09 icon.etc_codran_i09
etcitem_type CROP
material PAPER
weight 2
price 750
is_stackable true