เมล็ดคอดรานฟ้า High Five

หากเพาะลงบนมอนสเตอร์ในพื้นที่กลูดิโอจะออกผลเป็นคอดรานฟ้า หากตัวละครเลเวล 50~60 เพาะลงบนมอนสเตอร์เลเวล 50~60 โอกาสสำเร็จสูง

Item ID 7017
Type EtcItem
icon icon etc_codran_seed_i00 icon.etc_codran_seed_i00
default_action SEED
etcitem_type SEED
material PAPER
weight 1
price 50
is_stackable true
handler Seed
item_skill 2097-3