เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง High Five

หากเพาะลงบนมอนสเตอร์ในพื้นที่กลูดิโอจะออกผลเป็นคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง หากตัวละครเลเวล 47~57 เพาะลงบนมอนสเตอร์เลเวล 47~57 โอกาสสำเร็จสูง

Item ID 7035
Type EtcItem
icon icon etc_codran_seed_i00 icon.etc_codran_seed_i00
default_action SEED
etcitem_type SEED2
material PAPER
weight 1
price 40
is_stackable true
handler Seed
item_skill 2097-3