ธนูสังเคราะห์ปรับรุ่น High Five

ธนูสังเคราะห์ปรับรุ่น ทรงอานุภาพยิ่งกว่าเดิมและมีไอพลังวูบวาบออกมา

Item ID 9906
Type Weapon
icon icon weapon_composition_bow_i00 icon.weapon_composition_bow_i00
default_action EQUIP
weapon_type BOW
bodypart lrhand
random_damage 5
attack_range 500
damage_range 0;0;10;0
immediate_effect true
material STEEL
weight 1880
soulshots 7
spiritshots 2
mp_consume 1
reuse_delay 1500
enchanted 15