icon skill1532 เอ็นไลเทนเมนต์ High Five

ได้รับความหยั่งรู้ทำให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 40%, ความเร็วเวทย์เพิ่มขึ้น 50%, โอกาส ติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 50% และการใช้ MP ลดลง 90% เป็นเวลา 20 วินาที

icon skill1532 [selected] เอ็นไลเทนเมนต์ Level 1
ได้รับความหยั่งรู้ทำให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 40%, ความเร็วเวทย์เพิ่มขึ้น 50%, โอกาส ติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 50% และการใช้ MP ลดลง 90% เป็นเวลา 20 วินาที