icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +4 High Five

อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 439 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น อานุภาพเพิ่มขึ้น 3

icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ Level 1
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 32
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ Level 2
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 56
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ Level 3
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 93
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ Level 4
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 177
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ Level 5
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 295
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ Level 6
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 384
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ Level 7
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 406

icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +1
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 430 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +2
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 433 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +3
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 436 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 [selected] คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +4
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 439 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +5
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 442 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +6
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 445 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +7
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 448 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +8
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 451 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +9
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 454 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +10
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 457 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +11
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 460 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +12
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 463 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +13
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 466 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +14
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 469 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +15
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 472 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +16
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 474 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +17
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 477 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +18
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 480 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +19
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 483 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +20
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 486 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +21
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 489 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +22
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 492 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +23
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 495 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +24
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 498 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +25
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 501 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +26
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 504 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +27
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 507 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +28
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 510 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +29
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 513 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น
icon skill0193 คริติคอล พาวเวอร์ พลัง +30
อานุภาพโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 516 พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพเพิ่มขึ้น