icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 41 High Five

เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 114.8 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้

icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 1
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 4.5 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 2
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 7.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 3
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 8.9 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 4
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 10.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 5
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 12.8 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 6
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 15.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 7
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 17.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 8
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 20.5 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 9
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 23.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 10
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 25.4 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 11
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 27.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 12
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 29 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 13
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 30.9 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 14
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 32.9 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 15
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 35 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 16
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 37.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 17
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 39.4 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 18
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 41.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 19
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 44.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 20
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 46.6 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 21
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 49.2 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 22
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 51.9 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 23
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 54.6 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 24
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 57.5 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 25
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 60.4 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 26
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 63.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 27
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 66.4 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 28
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 69.5 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 29
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 72.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 30
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 76 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 31
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 79.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 32
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 82.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 33
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 86.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 34
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 89.6 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 35
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 93.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 36
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 96.6 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 37
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 100.2 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 38
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 103.8 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 39
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 107.5 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 40
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 111.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 [selected] โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 41
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 114.8 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 42
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 118.4 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 43
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 122.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 44
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 125.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 45
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้

icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +1
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 137 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +2
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 138 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +3
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 139 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +4
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 140 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +5
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 141 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +6
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 142 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +7
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 143 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +8
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 144 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +9
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 145 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +10
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 146 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +11
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 147 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +12
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 148 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +13
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 150 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +14
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 151 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +15
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 152 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +16
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 153 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +17
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 154 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +18
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 155 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +19
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 156 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +20
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 157 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +21
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 158 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +22
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 159 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +23
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 160 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +24
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 161 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +25
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 162 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +26
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 163 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +27
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 164 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +28
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 165 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +29
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 166 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +30
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 167 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น

icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +1
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +2
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +3
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +4
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +5
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +6
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +7
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +8
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +9
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +10
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +11
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +12
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +13
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +14
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +15
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +16
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +17
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +18
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +19
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +20
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +21
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +22
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +23
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +24
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +25
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +26
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +27
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +28
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +29
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี พลัง +30
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 129.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้ พลังเสริมแกร่ง: ภาวะประสิทธิภาพของทักษะ แกร่ง