icon skill1503 พรมาสเตอร์ - อิมพรูฟ ชิล ดีเฟนส์ High Five

GM จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ผสานประสิทธิ ภาพโอกาสป้องกันตัวด้วยโล่สำเร็จเพิ่มขึ้น กับประสิทธิภาพป้องกันตัวด้วยโล่เพิ่มขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพความสามารถทางโล่ล้ำหน้า เพิ่มขึ้น อัตราป้องกันด้วยโล่เพิ่มขึ้น 30%, พลังป้องกันด้วยโล่เพิ่มขึ้น 50% เป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

icon skill1503 [selected] พรมาสเตอร์ - อิมพรูฟ ชิล ดีเฟนส์ Level 1
GM จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ผสานประสิทธิ ภาพโอกาสป้องกันตัวด้วยโล่สำเร็จเพิ่มขึ้น กับประสิทธิภาพป้องกันตัวด้วยโล่เพิ่มขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพความสามารถทางโล่ล้ำหน้า เพิ่มขึ้น อัตราป้องกันด้วยโล่เพิ่มขึ้น 30%, พลังป้องกันด้วยโล่เพิ่มขึ้น 50% เป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง