icon action5016 แคท เดอะ เรนเจอร์ บูสต์ High Five

ช่วยฟื้น HP ของเจ้าของ 10% และเมื่อได้้ รับพลังของแคท เดอะ เรนเจอร์ทำให้ความอดทน ต่อการโจมตีดีบัฟของเจ้าของเพิ่มขึ้น 80%, ความอดทนต่อการโจมตีแก้บัฟเพิ่มขึ้น 40%, ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10%, พลังป้อง กันเพิ่มขึ้น 20%, พลังป้องกันเวทย์เพิ่ม ขึ้น 20% และไม่ถูกมอนสเตอร์โจมตีก่อน ระยะรอใช้ใหม่ 10 นาที