icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน High Five

การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 5%

icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +1
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 6% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +2
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 6% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +3
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 6% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +4
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 6% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +5
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 6% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +6
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 6% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +7
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 6% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +8
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 7% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +9
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 7% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +10
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 7% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +11
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 7% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +12
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 7% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +13
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 7% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +14
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 7% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน พลัง +15
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 8% พลังเสริมแกร่ง : ภาวะประสิทธิภาพทักษะแกร่ง