icon skill0000 ประเภทฟอร์จูน Level 2 High Five

icon skill4312 ประเภทเกราะหนัก Level 1
พลังป้องกันแข็งแต่การหลบหลีกอ่อน
icon skill0000 [selected] ประเภทฟอร์จูน Level 2
icon skill4313 ประเภทเกราะเบา Level 3
พลังป้องกันอ่อนแต่การหลบหลีกแข็ง