icon skill0534 ฉับไวตอบโต้ High Five

เมื่อถูกโจมตีจะทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของ สมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 40 เป็นระยะเวลา 1 นาที ในอัตราหนึ่ง