icon skill5860 การตีตราของอันธารัส High Five

การตีตราของอันธารัสทำให้ HP ลดลง 400,MP ลดลง 150 ต่อวินาทีเป็นเวลา 10 วินาทีและ กระจายผลสะท้อนการตีตราไปบริเวณรอบหลัง จาก 10 วินาที

icon skill5860 [selected] การตีตราของอันธารัส Level 1
การตีตราของอันธารัสทำให้ HP ลดลง 400,MP ลดลง 150 ต่อวินาทีเป็นเวลา 10 วินาทีและ กระจายผลสะท้อนการตีตราไปบริเวณรอบหลัง จาก 10 วินาที