icon skill0793 รัช อิมแพ็ค High Five

พุ่งเข้าไปโจมตีเหล่าศัตรูด้านหน้าด้วยอา นุภาพ 4224 ที่เพิ่มพลังโจมตีและทำให้ตก อยู่ในภาวะช๊อคเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ ไม่ได้เมื่อใส่ธนูู/เกาทัณฑ์เป็นอาวุธ