รอยสักสติชั้นดี (Men+1 Int-3) High Five

icon etc_men_hena_i01 น้ำยาสักสติชั้นดี<Men+1 Int-3>
วัตถุดิบรอยสักสติชั้นดี จงเก็บน้ำยาสักเวทย์รูปแบบเหมือนกัน 10 ขวดไปหาช่างสักที่หมู่บ้านจะสามารถสักเวทย์ลงบนตัวซึ่งจะทำให้เปลี่ยนความสามารถได้ สายอาชีพที่ใช้ได้: สายอาชีพวิซาร์ดที่เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 แล้ว และหลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 3 ก็จะยังคงอยู่และใช้ได้เช่นเดิม
STR: 0 CON: 0 DEX: 0
INT: -3 MEN: 1 WIT: 0
Wear: 87000 / Cancel: 17400
Classes: