รอยสักไหวพริบชั้นดี (Wit+2 Men-4) High Five

icon etc_wit_hena_i01 น้ำยาสักไหวพริบชั้นดี<Wit+2 Men-4>
วัตถุดิบรอยสักไหวพริบชั้นดี จงเก็บน้ำยาสักเวทย์รูปแบบเหมือนกัน 10 ขวดไปหาช่างสักที่หมู่บ้านจะสามารถสักเวทย์ลงบนตัวซึ่งจะทำให้เปลี่ยนความสามารถได้ สายอาชีพที่ใช้ได้: สายอาชีพวิซาร์ด, ฮิลเลอร์ที่เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 แล้ว และหลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 3 ก็จะยังคงอยู่และใช้ได้เช่นเดิม
STR: 0 CON: 0 DEX: 0
INT: 0 MEN: -4 WIT: 2
Wear: 176000 / Cancel: 35200
Classes: Sorcerer, Necromancer, Warlock, Spellsinger, Elemental Summoner, Spellhowler, Phantom Summoner, Bishop, Prophet, Elven Elder, Shillien Elder, Overlord, Warcryer, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Mystic Muse, Elemental Master, Storm Screamer, Spectral Master, Cardinal, Hierophant, Eva's Saint, Shillien Saint, Dominator, Doom Cryer, Inspector, Judicator