เสื้อเกราะผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก High Five

เสื้อเกราะผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนแกะผนึกออกได้

Item ID 6674
Type Armor
icon icon armor_t88_u_i02 icon.armor_t88_u_i02
default_action EQUIP
armor_type HEAVY
bodypart chest
immediate_effect true
crystal_count 613
crystal_type S
material SCALE_OF_DRAGON
weight 7620
price 12781000
element_enabled true
enchant_enabled 1