รอยสักไหวพริบชั้นดี (Wit+1 Men-3) High Five

icon etc_wit_hena_i01 น้ำยาสักไหวพริบชั้นดี<Wit+1 Men-3>
วัตถุดิบรอยสักไหวพริบชั้นดี จงเก็บน้ำยาสักเวทย์รูปแบบเหมือนกัน 10 ขวดไปหาช่างสักที่หมู่บ้านจะสามารถสักเวทย์ลงบนตัวซึ่งจะทำให้เปลี่ยนความสามารถได้ สายอาชีพที่ใช้ได้: สายอาชีพวิซาร์ด, ฮิลเลอร์ที่เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 แล้ว และหลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 3 ก็จะยังคงอยู่และใช้ได้เช่นเดิม
STR: 0 CON: 0 DEX: 0
INT: 0 MEN: -3 WIT: 1
Wear: 87000 / Cancel: 17400
Classes: