ไหม High Five

วัตถุดิบผลิตไอเทมดวอร์ฟ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป

Item ID 1868
Type EtcItem
icon icon etc_skein_white_i00 icon.etc_skein_white_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 100
is_stackable true
NPC Level Count Chance
race human รีโอดาส 86 120 - 360 37.5719%
race demonic ทาสของเบเรส 86 15 - 45 1/10
race human ชาวพื้นเมืองที่ถูกทรมาน 86 1 68.908%
race demonic ยอดนักรบของเบเรส 83 135 - 405 1/11
race demonic สมุนเบเรส 83 135 - 405 1/16
race demonic ทหารอารักขา มาสเตอร์ 83 135 - 405 1/16
race demonic ผู้ควบคุมโรงสร้าง 83 126 - 378 1/7
race demonic ผู้ใจวางใจของเบเรส 83 120 - 360 1/11
race demonic หน่วยรักษาปีลอน 83 18 - 54 1/10
race demonic ทาสผู้จองหอง 83 18 - 54 1/10
race demonic ผู้ควบคุมที่ผลิต 83 18 - 54 1/10
race demonic ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 18 - 54 37.2471%
race undead ทหารชายแดนที่ว่าง 83 18 - 54 1/10
race bug ผู้พิทักษ์พาร์เม 83 15 - 45 1/6
race demonic สมณะประจำเขาวงกต 83 15 - 45 1/6
race humanoid สตาคาโทสวน 83 4 - 12 37.5441%
race demonic ทาสผู้ริษยา 83 3 - 9 51.9751%
race demonic ทาสผู้จองหอง 83 3 - 9 42.299%
race elemental หมอบำบัดของพาร์เม 83 1 51.8594%
race elemental คาสตาเลียประจำสวน 83 1 47.9585%
race elemental หัวหน้ากองยามคีเอชี 82 135 - 405 1/16
race demonic วีจีร์ 82 32 - 96 1/9
race demonic สมุนเทด 82 15 - 45 22.805%
race demonic สมุนวีจีร์ 82 15 - 45 1/6
race construct หัวหน้ากองยามคีเอชี 82 10 - 30 30.5087%
race demonic สมุนเบเรธ 82 4 - 12 1/6
race demonic ไอล์ลิสแดงเพลิง 82 3 - 9 23.6175%
race animal เหยี่ยวมรกต 82 3 - 9 35.3199%
race animal บอนเนตหน้าลาน 82 3 - 9 26.6028%
race demonic ไอล์ลิสเพลิงโหม 82 3 - 9 35.4093%
race demonic สิ่งมีชีวิตในร่ม 82 1 - 3 31.6378%
race elemental คาสตาเลีย 82 1 76.6859%
race demonic ตัวจู่โจมของมังกรน้ำ 82 1 51.7206%
race humanoid ทหารลาดตะเวนอาคมนิวาส 81 198 - 594 1/23
race construct คิเมราไฟ 81 135 - 405 1/16
race undead นักรบวิหารโบราณ 81 32 - 96 1/6
race demonic หน่วยลาดตระเวนประจำเหมืองหิน 81 15 - 45 24.9162%
race construct คิเมราลม 81 15 - 45 35.2822%
race bug แมงป่องทะเลทราย 81 15 - 45 22.7871%
race construct พราเมียม ทวารบารอัคคี 81 15 - 45 24.8827%
race demonic ผู้ควบคุมเหมืองหิน 81 12 - 36 1/11
race humanoid เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 10 - 30 1/11
race demonic นักล่าไร้ตา 81 10 - 30 1/12
race elemental นักลอบสังหารกายเนื้อ 81 4 - 12 1/6
race demonic กองยามประจำนอกปราสาท 81 3 - 9 35.0901%
race humanoid เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 1 - 3 61.8089%
race demonic เพชรฆาตสังกัดดาเรียน 81 1 66.4673%
race bug เต่าทองจามาดาร 78 15 - 45 1/10
race demonic อาชีเคนาส 78 15 - 45 1/10
race humanoid บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 15 - 45 1/6
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 15 - 45 1/6
race humanoid บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 15 - 45 1/6
race bug เต่าทองชาคราม 78 15 - 45 1/10
race demonic อาชีเคนาส 78 15 - 45 1/11
race bug แมงป่องเทฟรา 78 12 - 36 1/15
race undead อัศวินวินาศ 78 12 - 36 1/11
race undead แกะสังเวย 78 12 - 36 1/8
race demonic บาลอร์วินาศ 78 10 - 30 1/8
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 10 - 30 1/7
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 10 - 30 1/8
race undead หัวหน้ากองทหารยามประจำวิหาร 78 4 - 12 1/5
race bug อุสทราลิธ 78 4 - 12 27.3701%
race undead แกะสังเวย 78 4 - 12 27.7033%
race demonic อาบราเซียน 78 4 - 12 37.3967%
race humanoid สกาเล็ตสทาคาโตทหาร 78 4 - 12 20.0516%
race humanoid วาร์คาซิเลโนสนักล่า 78 4 - 12 1/6
race undead แกะสังเวย 78 4 - 12 1/5
race undead แกะสังเวย 78 4 - 12 26.7846%
race bug อุสทราลิธ 78 4 - 12 20.0523%
race demonic อาบราเซียน 78 4 - 12 20.0523%
race demonic ฮาสทูรัน 78 4 - 12 1/5
race undead นักรบกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 4 - 12 1/6
race undead เครื่องบูชาพิธีกรรม 78 4 - 12 20.0523%
race demonic ฮาสทูรัน 78 4 - 12 26.473%
race undead นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 4 - 12 1/5
race humanoid สตาคาโทหนามคมพยาบาล 78 4 - 12 20.0523%
race undead แกะสังเวย 78 4 - 12 27.3701%
race demonic อาฮ์ริมาเนส 78 4 - 12 37.3967%
race demonic อาฮ์ริมาเนส 78 4 - 12 27.3701%
race construct โกเลมหินลาวา 78 4 - 12 27.3701%
race humanoid ผบ.หมู่ทหารวาร์คา 78 4 - 12 1/5
race undead ทหารรักษาความปลอดภัยวิหาร 78 4 - 12 1/5
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 3 - 9 52.5984%
race divine ผู้ไกล่เกลี่ยศักดิ์สิทธิ์ 78 3 - 9 51.76%
race undead ทหารองครักษ์ประจำจักรวรรดิ 78 3 - 9 35.3108%
race demonic นักเวทย์ใหญ่ฝ่ายลีลิม 78 3 - 9 24.5478%
race bug เต่าทองหกเหลี่ยม 78 3 - 9 26.7441%
race humanoid สกาเล็ตสทาคาโตขุนนาง 78 3 - 9 35.3108%
race bug เต่าทองหกเหลี่ยม 78 3 - 9 26.7441%
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 3 - 9 26.7441%
race bug คาทราซิธ 78 3 - 9 35.3108%
race undead องค์รักษ์หลวงประจำจักรวรรดิ 78 3 - 9 35.3108%
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 3 - 9 51.6829%
race undead ทหารรับจ้างวินาศ 78 3 - 9 35.3108%
race bug คาทราซิธ 78 3 - 9 35.3108%
race undead องค์รักษ์หลวงประจำจักรวรรดิ 78 3 - 9 35.3108%
race undead อัศวินประจำจักรวรรดิ 78 3 - 9 35.222%
race humanoid สาวกทรีออล 78 3 - 9 35.5854%
race demonic อสุรา 78 3 - 9 35.222%
race humanoid โหรใหญ่วาร์คาซิเลโนส 78 3 - 9 32.3715%
race divine ภารดาคณะโซลินา 78 3 - 9 26.7441%
race undead อัศวินประจำจักรวรรดิ 78 3 - 9 26.7441%
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 3 - 9 52.6283%
race demonic อสุรา 78 3 - 9 35.222%
race divine คาร์ดินัลฝ่ายเนฟีลิม 78 3 - 9 24.5478%
race demonic อาฮ์ริมาเนสวินาศ 78 3 - 9 35.222%
race divine ผู้บำเพ็ญเพียรเงียบ 78 3 - 9 35.2749%
race undead ทหารองครักษ์ประจำจักรวรรดิ 78 3 - 9 35.3108%
race humanoid ประธานทหารองครักษ์เครทรา 78 1 - 3 35.9952%
race humanoid ทหารองครักษ์ผู้ทำนายเหตุ 78 1 - 3 52.2628%
race humanoid ทหารพรานเคทราออร์ค 78 1 - 3 40.963%
race humanoid ทหารอารักขาผู้ทำนายเหตุ 78 1 - 3 62.0723%
race humanoid นักรบเคทราออร์ค 78 1 - 3 42.9171%
race animal วินด์ซูสทุ่งเลี้ยงสัตว์ 78 1 - 3 40.689%
race beast แบนเดอร์สแนชทุ่งเลี้ยงสัตว์ 78 1 - 3 42.9171%
race construct อสูรไร้ตัวตน 78 1 - 3 60.7965%
race humanoid ทหารกิตติมศักดิ์เคทราออร์ค 78 1 - 3 62.0862%
race humanoid โหรวาร์คาซิเลโนส 78 1 - 3 49.3172%
race humanoid นายร้อยเคทราออร์ค 78 1 - 3 35.9952%
race humanoid หัวหน้าใหญ่เคทราออร์ค 78 1 - 3 59.0319%
race beast คูคาบูโรทุ่งเลี้ยงสัตว์จ่าฝูง 78 1 - 3 52.2727%
race humanoid ประธานทหารอารักขาวาร์คา 78 1 - 3 52.2727%
race undead หัวหน้ากององครักษ์อันเดรียส 78 1 68.908%
race animal ทวารบารประจำเกาะ 78 1 68.4999%
race undead ผู้เฝ้าประตูห้องนมัสการ 78 1 48.0307%
race construct หีบสมบัติ 78 1 48.0371%
race undead เทพยากรณ์ประจำขุมศพ 77 3 - 9 24.5478%
race humanoid ทหารเดินเท้าเครทาออร์ค 77 1 - 3 42.9163%
race divine สาวกทรงอำนาจ 76 3 - 9 35.2957%
race divine สาวกทรงอำนาจ 76 3 - 9 35.2957%
race bug อสรพิษบ่อน้ำแร่ 76 1 - 3 52.2616%
race construct คนแคระพิการชั้นผู้ใหญ่ 75 3 - 9 35.2499%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 3 - 9 35.2292%
race demonic นายแห่งฝูงกระหายเลือด 75 3 - 9 35.0245%
race divine หัวหน้าเผ่าผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 75 3 - 9 35.0871%
race humanoid สตาคาโทฆาตกรจ่าฝูง 75 3 - 9 26.7092%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 - 3 52.2281%
race undead ทหารองครักษ์สักการสถาน 75 1 76.561%
race demonic นักเวทย์กระหายเลือด 74 4 - 12 1/5
race demonic นางพรายกระซิบกระหายเลือด 74 3 - 9 26.6301%
race humanoid สตาคาโทหนามกาฝาก 74 1 - 3 30.3633%
race humanoid โทเทมแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ 74 1 - 3 51.311%
race animal ละมั่งบ่อน้ำแร่ 74 1 - 3 49.2863%
race divine เทวดาคุมคำสาป 73 15 - 45 1/7
race divine หมอผีผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 73 3 - 9 31.5123%
race beast ควายป่าบ่อน้ำแร่ 73 1 - 3 49.2863%
race humanoid สตาคาโทหนามกาฝาก 73 1 68.6182%
race bug ด้วงกินศพ 73 1 76.561%
race demonic แวมไพร์วิซาร์ด 73 1 48.0165%
race demonic แวมไพร์วิซาร์ด 73 1 48.0165%
race demonic แวมไพร์วอร์ลอร์ด 73 1 68.6182%
race demonic แวมไพร์วอร์ลอร์ด 73 1 68.6182%
race demonic แวมไพร์วอร์ลอร์ด 73 1 68.6182%
race construct ดวงตาฝันร้าย 72 4 - 12 1/5
race beast หมาล่าเนื้อที่แลกมา 72 3 - 9 26.538%
race demonic แวมไพร์แมจิคเชียน 72 1 47.9956%
race demonic แวมไพร์อเดพ 72 1 68.5625%
race humanoid สตาคาโทขี้ตื่นกาฝาก 72 1 68.5625%
race humanoid สตาคาโทหนามทหาร 72 1 46.1498%
race animal นายแห่งคอนเจอเรอร์ 72 1 76.335%
race demonic มือซุ่มยิงกระหายเลือด 71 3 - 9 33.7034%
race beast แบนเดอร์สแนชหุบเขาลูกฝูง 71 3 - 9 35.4718%
race construct ดวงตาผู้ต้องขัง 71 1 - 3 31.5186%
race humanoid โครงกระดูกนักเขี้ยง 71 1 47.9956%
race humanoid ทหารราบ ฮาเมสออร์ค 71 1 68.5416%
race undead ภูติหัวหน้าคณะกบฏ 71 1 68.5625%
race divine เทวดาถือสาร 70 10 - 30 1/8
race demonic คาริค 70 3 - 9 26.6517%
race humanoid โครงกระดูกจอมบด 70 1 - 3 48.064%
race demonic นักเวทย์ วาลัค 70 1 - 3 51.6563%
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 1 - 3 41.7857%
race undead นักบวชกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 1 68.5642%
race animal คอนเจอเรอร์ 70 1 68.5416%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 1 76.4938%
race beast ควายป่า 70 1 76.4938%
race humanoid โครงกระดูกจอมบด 70 1 49.5916%
race beast ควายป่า 70 1 76.4938%
race construct ภูติแท่นตัดหัว 70 1 45.9738%
race beast ควายป่า 70 1 76.4938%
race construct ภูติแท่นตัดหัว 70 1 45.9738%
race demonic นายทหารฝ่ายลีลิม 69 4 - 12 1/6
race divine อาร์คบิชอพฝ่ายเนฟีลิม 69 4 - 12 20.2094%
race demonic การ์เดียนของฮัลลาท 69 1 - 3 52.1058%
race bug อสรพิษ 69 1 - 3 29.8905%
race demonic ไพทัน 69 1 - 3 61.5711%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 - 3 47.7425%
race beast สิ่งประดิษฐ์ของวาลัค 69 1 - 3 52.1167%
race divine นักรบ เผ่าทองขาว 69 1 - 3 51.8716%
race humanoid โครงกระดูกนักกวาดล้าง 69 1 76.4424%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 45.9738%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 68.3925%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 46.0269%
race humanoid กระโหลกร่าเริง 68 1 49.4662%
race undead ผู้รอบรู้ประจำอุโมงค์ศพ 67 1 - 3 61.8773%
race humanoid หัวกระโหลกนักเก็บ 67 1 76.4938%
race divine ตุลาการเพลิง 66 1 - 3 1/8
race demonic สาวใช้ของฮัลลาท 66 1 - 3 55.9755%
race undead นักโทษประหารนอกรีต 66 1 26.6217%
race giant ภูติโหยหวนถ้ำ 65 1 - 3 51.567%
race undead นักรบนอกรีต 65 1 68.5035%
race undead ผู้ถูกย่ำยี 65 1 68.4513%
race undead ผู้ถูกย่ำยี 65 1 68.4513%
race bug ทารันทูลา อเวจี 64 1 - 3 31.9619%
race humanoid เพลนโด 64 1 - 3 61.0048%
race demonic ภูตโลหิต 64 1 45.9698%
race undead ทหารองครักษ์ทุศีล 64 1 39.2952%
race undead นักรบทลายโลก 64 1 71.4983%
race undead ทหารองครักษ์ทุศีล 64 1 39.2952%
race undead มือธนูองครักษ์ประจำเอลมอร์อาเดน 64 1 66.2603%
race divine พยาบาทประกายแสง 64 1 45.9839%
race beast ทรีเวส 63 1 76.1422%
race construct หีบสมบัติ 63 1 76.3825%
race undead อัศวินคืนชีพ 63 1 47.4325%
race construct คลื่นมรณะ 62 1 68.4425%
race divine ปัญญาประกายแสง 62 1 76.3825%
race beast ควายป่ายะเยือกดำ 61 1 68.2899%
race divine ดวงไฟประกายแสง 61 1 31.404%
race beast ควายป่าเขาวงกต 60 1 45.9004%
race divine เล็บประกายแสง 60 1 53.5483%
race animal เล็บประกายแสง 60 1 53.5483%
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 49.3233%
race undead ภูติประจำหอคอย 60 1 75.7863%
race demonic นางปีศาจกระหายเลือด 60 1 53.5336%
race beast หมอผีออร์คจอมโกง 59 1 68.3968%
race bug ซอมบี้สุสาน 59 1 67.8486%
race construct บริวารของเทพธิดาเฟรยา 58 3 - 9 26.4115%
race bug ทารันทูลายะเยือกดำ 58 1 68.2887%
race plant ป้ายวิญญาณแสนเศร้า 58 1 67.8486%
race bug ฮามรัท 58 1 53.4847%
race demonic เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำอุโมงค์ศพ 57 1 67.9033%
race construct ปาลีโอท 57 1 62.6699%
race animal กวางเขาง่าม 57 1 32.8109%
race bug ทารันทูลาน้ำแข็ง 57 1 68.2887%
race animal ดวงจิตกวางเขาง่าม 56 1 32.8109%
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 3 - 9 26.2523%
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 - 3 60.9507%
race undead มือธนูวินาศ 55 1 65.3637%
race undead ตุลาการประจำอุโมงค์ศพ 55 1 67.7779%
race plant ผู้ติดตามพอบบี 55 1 75.6099%
race divine นักดาบฝ่ายเนฟีลิม 54 1 - 3 52.3467%
race demonic อัศวินรับจ้างฝ่ายลีลิม 54 1 - 3 52.3467%
race demonic เจ้าหุบเขาสีเลือด 54 1 - 3 29.7751%
race construct ผู้เฝ้ามองเขาวงกตชั้นผู้ใหญ่ 54 1 75.7001%
race construct โกเลมปืนใหญ่อัครมหึมา 53 1 - 3 51.5543%
race construct วิสป์ อเวจี 53 1 67.5454%
race construct ผู้เฝ้ามองเขาวงกต 53 1 75.7001%
race undead ภูตเร่ร่อน 53 1 75.8832%
race construct โกเลมมีดคู่อาถรรพ์ชุดหมายเลข 2 52 4 - 12 1/6
race undead ซากความขุ่นเคืองของกัปตันซอมบี้ 52 1 - 3 51.0667%
race undead กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 1 61.9083%
race humanoid มือธนู ฮาริทลิซาร์ดแมน 52 1 28.5795%
race undead กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 1 61.9083%
race undead กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 1 61.9083%
race elemental ลิเอลชั้นผู้ใหญ่ 52 1 61.9083%
race demonic นักเวทย์ฝ่ายลีลิม 51 1 - 3 40.3507%
race undead ทหารผู้โศกเศร้า 51 1 67.1101%
race undead นายแห่งความมืด 50 1 - 3 27.2771%
race humanoid คาดีน 50 1 66.7338%
race demonic มรณสักขีกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 1 75.7202%
race beast ทัลค์ บาซิลลิสค์ 50 1 42.6034%
race construct เกรทเตอร์มัสเวอร์เรน 49 1 - 3 24.9075%
race fairy ผลึกแก้ว 49 1 65.7701%
race beast ทอร์เฟ 49 1 62.2212%
race construct หีบสมบัติ 48 1 67.1378%
race elemental ธีเดอร์ ไพเคอร์ 48 1 56.2429%
race undead กีกันติกไฟลเยอร์ 47 1 - 3 51.3646%
race undead เดธ ไฟลเยอร์ 47 1 74.9591%
race undead เดธ ไฟลเยอร์ 47 1 74.9591%
race humanoid ทหารพราน วาโนร์ซิเลโนส 47 1 73.6255%
race undead เดธ ไฟลเยอร์ 47 1 74.9591%
race demonic โหรประจำหลุมศพ 47 1 67.8687%
race humanoid ขี้ขโมย ฮาทาร์แรทแมน 47 1 41.4103%
race demonic นายกองสยองขวัญ 47 1 67.857%
race beast ปลาเรืองแสง 46 1 38.5001%
race humanoid นักรบ ทาโนร์ซิเลโนส 46 1 74.759%
race undead ทหารหอกโบราณ ร่างเปื่อย 46 1 66.8116%
race divine นายทหารสังกัดกีกันท์ 45 1 - 3 49.0241%
race demonic ผู้บังคับบัญชาฝ่ายลิธ 45 1 - 3 48.9856%
race giant ออร์กีเปื้อนมนทิล 45 1 67.141%
race undead นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 67.4236%
race dragon มังกรอัปลักษณ์ 45 1 73.0427%
race bug ทรีซาลิม 45 1 32.2129%
race humanoid แม่ทัพ ทีมัคออร์ค 45 1 73.0427%
race elemental ไฟลน์ 45 1 73.0427%
race undead แม่ทัพประจำหลุมศพ 45 1 67.1503%
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 66.8473%
race undead ผีเร่ร่อนในป่าช้า 45 1 74.2764%
race giant บายฟูต 45 1 32.6539%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 74.9983%
race undead นักเวทย์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 67.1503%
race humanoid นักรบรักนาออร์ค 44 1 74.9376%
race humanoid หมอผี ทีมัคออร์ค 44 1 32.2129%
race construct การ์กอยล์พันธุ์แกร่ง 44 1 32.2129%
race humanoid จระเข้หนองน้ำ 44 1 74.1215%
race construct คราเตอร์ 44 1 74.1443%
race undead นักรบกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 1 - 3 61.9204%
race construct การ์กอยล์ อุโมงค์ศพ 43 1 - 3 61.9875%
race humanoid หมอผี ไทค์ออร์ค 43 1 66.871%
race humanoid สตาคาโทใบมีดนักรบ 43 1 64.3156%
race humanoid มือธนูรักนาออร์ค 43 1 69.2022%
race demonic โหรประจำศักดิ์สิทธิ์สถาน 42 1 - 3 57.3684%
race humanoid มือธนู ทัมลีนออร์ค 42 1 68.2727%
race beast ลูกน้องสไนพ์ 42 1 75.7896%
race humanoid หมอผีรักนาออร์ค 42 1 69.227%
race humanoid มือธนู ไทค์ออร์ค 41 1 41.7432%
race humanoid รักนาออร์ค 40 1 75.8123%
race giant คารูล บักแบร์ 40 1 75.653%
race humanoid มือซุ่มยิงทาซาบาลิซาร์ดแมน 39 1 67.506%
race humanoid มือซุ่มยิงทาซาบาลิซาร์ดแมน 39 1 67.506%
race bug มดทหารถ้ำ 38 1 75.8123%
race humanoid นักรบ เลโตลิซาร์ดแมน 38 1 74.7811%
race humanoid นักรบแห่งท้องทุ่ง 38 1 64.916%
race humanoid ทหาร เลโตลิซาร์ดแมน 37 1 66.649%
race bug ต่อจ่าฝูง 37 1 72.8359%
race humanoid มือธนู เลโตลิซาร์ดแมน 36 1 43.7272%
race beast การ์เดียน บาซิลลิสค์ 36 1 75.4039%
race humanoid นักรบประจำกองโจร 36 1 77.7058%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 - 3 40.7767%
race humanoid สตาคาโทหนองน้ำกาฝาก 35 1 71.2937%
race bug แมงมุมหนองน้ำ 34 1 52.429%
race humanoid หัวหน้ากองนำ โอลมาฮุม 34 1 72.9658%
race giant นักรบ ทูเรคบักแบร์ 33 1 40.8849%
race construct หีบสมบัติ 33 1 74.8018%
race undead นักพรตประจำป่าช้า 32 1 - 3 27.9563%
race beast ฮาร์พี 32 1 77.3949%
race undead วิญญาณอาฆาตของทหารคนสนิทหัวหน้าเผ่า 32 1 67.4157%
race construct อสูรเฝ้าอัคคี 31 1 25.6204%
race humanoid เบรคาออร์ค 31 1 72.3939%
race construct ดวงตาอาถรรพ์ 31 1 38.0893%
race elemental วิสเปอร์ริิง วินด์ 30 1 65.2174%
race humanoid นักรบ เดลูลิซาร์ดแมน 30 1 75.0802%
race humanoid ทหารกองนำ โอลมาฮุม 30 1 29.0836%
race construct โกเลม แร่เหล็ก 29 1 73.8916%
race humanoid รองหัวหน้า โอลมาฮุม 29 1 74.6589%
race undead สพาตอย เฝ้าสุสาน 29 1 76.8049%
race elemental ลมแย้มยิ้ม 28 1 32.5635%
race humanoid ทหารดักยิงขวานเปื้อนเลือด 28 1 69.945%
race bug มดสีเลือด 28 1 37.6753%
race demonic นักรบฝ่ายลิธ 27 1 - 3 27.9158%
race humanoid ลาฟีลิซาร์ดแมน 27 1 26.9704%
race divine เจ้าคณะสังกัดกีกันท์ 27 1 77.4535%
race elemental ลมสะอื้น 26 1 32.8829%
race humanoid นายทหาร โอลมาฮุม 25 1 74.5032%
race humanoid หัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมน 25 1 75.188%
race humanoid หนูผีใต้ดิน 24 1 81.9672%
race humanoid นายสิบ โอลมาฮุม 24 1 82.4929%
race animal หมาป่ามหากาฬ 24 1 45.2034%
race giant คาซา บักแบร์ 24 1 81.9672%
race demonic ผู้ทำลาย เดรวานูล 22 1 77.1868%
race undead องครักษ์หลวงบารันกา 22 1 80.6452%
race demonic ทหารพรานฝ่ายลิธ 21 1 - 3 39.2906%
race humanoid ฮอบโกบลิน 21 1 58.4035%
race humanoid โกบลินจากฝั่งเหนือ 21 1 72.4143%
race divine ทหารทาสสังกัดกีกันท์ 21 1 67.5265%
race plant แมนดรากอรา 21 1 81.154%
race construct อสูรชีวะสยองขวัญ 21 1 39.1645%
race demonic อาคัสเต ซัคคิวบัสชั้นนาย 21 1 32.7511%
race humanoid คาซา ฮอบโกบลิน 21 1 83.3333%
race demonic ผู้เฝ้ามอง เดรวานูล 21 1 68.5291%
race humanoid มนุษย์หมาป่า เครโรป 20 1 31.9149%
race demonic ซัคคิวบัสหางแถว 20 1 76.9231%
race humanoid หัวหน้ามอสโตรถ้ำ 19 1 74.5342%
race fairy คาซา อิมพ์ 19 1 76.9231%
race bug ทริมเดน 19 1 22.2883%
race construct ผู้มองดู ดวงตาปีศาจ 18 1 80.5369%
race humanoid หัวหน้า บูเกิลแรทแมน 18 1 64.2995%
race humanoid แรทแมนกินศพ 18 1 28.7232%
race humanoid ซูคาร์แรทแมน 18 1 80.6132%
race humanoid มอสโตรถ้ำนักธนู 18 1 31.9149%
race beast สัตว์ร้ายหินพระจันทร์ 17 1 62.247%
race animal ค้างคาวหินแร่ 17 1 30.896%
race giant โจร บักแบร์ 17 1 76.9231%
race bug สทอเพล 17 1 74.5342%
race undead หน่วยไล่ล่า ปีศาจกระดูก 17 1 75.7576%
race elemental สคาร์เลต ซาลามันเดอร์ 17 1 32.7458%
race construct คอฟซ์ แคนเดิล 17 1 31.7125%
race humanoid หัวหน้ากองทหารยามมอสโตรถ้ำ 17 1 76.9231%
race elemental ซาลามันเดอร์ 17 1 30.4129%
race bug แมงมุมสว่านคาซา 16 1 72.6094%
race beast เสือดาวถ้ำ 16 1 65.1371%
race bug แมงมุมตะขอ 16 1 75.7576%
race bug แมงมุมเขี้ยวถ้ำ 16 1 65.8729%
race beast เสือดาวดำ 15 1 60.1745%
race humanoid หัวหน้ากองทหารยามมอสโตร 15 1 59.1647%
race undead ทหารสำรวจ ปีศาจกระดูก 15 1 25.3165%
race beast สัตว์ร้ายปรอท 15 1 80.8561%
race construct วีลโอวิส์ป 15 1 59.1647%
race beast พูมาขนแวว 15 1 59.1647%
race construct ผู้สังเกตการณ์ ดวงตาปีศาจ 14 1 61.722%
race animal หมีนักล่า 14 1 80.8561%
race construct เครเชอร์ 14 1 28.9561%
race undead ตัวหายนะ 14 1 68.9655%
race construct ผู้ลาดตระเวน ดวงตาปีศาจ 14 1 1/5
race construct โกเลมหินสีเทา 13 1 58.7026%
race beast พูมา 12 1 80.8561%
race beast สัตว์ร้ายหินพลอย 12 1 68.9655%
race undead ปีศาจกระดูก 12 1 32.5722%
race humanoid ขี้ขโมย โกบลิน 10 1 22.4261%
race construct ดวงตาปีศาจ 10 1 40.6807%
race humanoid มนุษย์หมาป่าการุม 9 1 24.3392%
race humanoid มือธนู คาบูออร์ค 8 1 22.6238%
race humanoid นักสอดแนม โกบลิน 8 1 31.4427%
race humanoid มือธนู บาเลอร์ูออร์ค 8 1 77.3741%
race fairy นางไม้เขียว 8 1 31.9923%
race humanoid มือธนู อูทูคูออร์ค 8 1 77.3741%
race fairy อิมพ์เล็บยาว 6 1 41.6054%
race humanoid โกบลิน 5 1 29.1262%
race humanoid ขี้โอ่ โกบลิน 5 1 29.1262%
race animal จ่าฝูงหมาป่า 5 1 24.3902%
race animal หมาป่าสีเถ้า 4 1 24.3902%
race animal หมาป่าขนสีเทา 4 1 36.8852%
race animal หมาป่าคาซา 4 1 62.5%
race animal เคลทีร์สีน้ำตาล 2 1 62.5%
race animal เคลทีร์หางยาว 2 1 36.8852%
race animal เคลทีร์แดง 2 1 62.5%
race animal เอลพี 1 1 1/6
race animal ลูกเคลทีร์สีน้ำตาล 1 1 62.5%
race animal ลูกเคลทีร์ 1 1 1/5
race animal ลูกเคลทีร์แดง 1 1 36.8852%
race animal เอลพีสีเทา 1 1 31.25%
race animal เคลทีร์ 1 1 24.3902%
race animal ลูกเคลทีร์สีเลือด 1 1 62.5%
NPC Level Count Chance
race construct ปาลีโอท 57 1 - 13 89.7647%
race undead ภูตเร่ร่อน 53 1 - 9 79.4915%
race construct ดัสท์ วินด์ 53 1 - 9 77.4035%
race humanoid ฮาริทลิซาร์ดแมน 50 1 - 7 72.8055%
race humanoid คาดีน 50 1 - 3 89.7692%
race humanoid นักรบ ทาโนร์ซิเลโนส 46 1 - 5 73.3092%
race humanoid มือธนูรักนาออร์ค 43 1 - 5 77.622%
race demonic โหรประจำศักดิ์สิทธิ์สถาน 42 1 - 11 84.4121%
race humanoid มือซุ่มยิงทาซาบาลิซาร์ดแมน 39 1 - 3 64.1445%
race humanoid มือซุ่มยิงทาซาบาลิซาร์ดแมน 39 1 - 3 81.5056%
race bug หัวหน้าฝูง มดขุนนาง 38 1 - 7 71.9317%
race humanoid นักรบ เลโตลิซาร์ดแมน 38 1 - 7 76.7821%
race humanoid ไดลอน 37 1 - 5 67.4568%
race humanoid นักรบประจำกองโจร 36 1 - 3 93.0959%
race bug มดทหารยาม 35 1 - 3 58.8224%
race bug ต่อทหาร 35 1 65.4152%
race elemental ลมแย้มยิ้ม 28 1 - 3 48.518%
race humanoid ทหารจู่โจมขวานเปื้อนเลือด 27 1 - 3 57.2349%
race bug มดเทา 26 1 88.4148%
race humanoid หัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมน 25 1 85.6162%
race animal หมาป่ามหากาฬ 24 1 81.4752%
race bug ผึ้งกินเลือด 23 1 82.368%
race demonic ทหารพรานฝ่ายลิธ 21 1 - 3 88.6728%
race divine ทหารทาสสังกัดกีกันท์ 21 1 - 3 88.6728%
race demonic อาคัสเต ซัคคิวบัสชั้นนาย 21 1 58.0926%
race demonic ซัคคิวบัสหางแถวชั้นนาย 21 1 58.0926%
race humanoid คาซา ฮอบโกบลิน 21 1 68.3443%
race demonic เดรวานูล 20 1 50.5303%
race construct ผู้มองดู ดวงตาปีศาจ 18 1 51.1527%
race bug แมงมุมพิษยักษ์ 18 1 55.7163%
race construct คอฟซ์ แคนเดิล 17 1 49.0926%
race construct คอฟซ์ แคนเดิล 17 1 49.0926%
race bug พินรูล 17 1 49.2156%
race bug สทอเพล 17 1 50.1999%
race undead หน่วยไล่ล่า ปีศาจกระดูก 17 1 49.2156%
race bug แมงมุมกรงเล็บ 17 1 50.1999%
race bug แมงมุมตะขอ 16 1 47.5131%
race bug แมงมุมเหล็กกล้ายักษ์ 16 1 47.5131%
race bug ทารันทูลานักล่า 16 1 47.5131%
race humanoid หัวหน้ากองทหารยามมอสโตร 15 1 45.7876%
race beast เสือดาวดำ 15 1 46.3226%
race undead ทหารสำรวจ ปีศาจกระดูก 15 1 38.6022%
race bug แมงมุมกินศพ 15 1 47.2491%
race animal หมาป่าสีเถ้า 4 1 1/13
race animal เคลทีร์แดง 2 1 1/28
race animal เคลทีร์แดง 2 1 1/28
race animal ลูกเคลทีร์แดง 1 1 1/31
race animal เคลทีร์ 1 1 1/31