Armor Sets - S80 Grade - Moirai High Five

เมื่อใส่ติดตัวทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4.26%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 4%, การต้าน ทานต่อเวทย์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2%, ความทนต่อการโจมตีสตันเพิ่มขึ้น 50%, ความ ทนต่อธาตุดิน/น้ำ/ลม/ไฟเพิ่มขึ้น 3 สามารถ ใส่เสื้อคลุมได้ STR+2, CON-2

เฮลเม็ทเดสทีโน
icon armor_helmet_i00 เฮลเม็ทเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มความเร็วโจมตี, เพิ่มความทนโจมตีช๊อค
เสื้อเกราะเดสทีโน
icon armor_t100_u_i00 No alternative
กางเกงเกล็ดเดสทีโน
icon armor_t100_l_i00 กางเกงเกล็ดเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มความเร็วโจมตี, เพิ่มความทนธาตุน้ำ
ถุงมือฟันดาบเดสทีโน
icon armor_t100_g_i00 ถุงมือฟันดาบเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มความเร็วโจมตี, เพิ่มความทนธาตุลม
บูทเดสทีโน
icon armor_t100_b_i00 บูทเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มความเร็วโจมตี, เพิ่มความทนธาตุดิน
โล่เดสทีโน
icon weapon_tysandy_shield_i01 โล่เดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความทนเวทย์สร้างความเสียหาย
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t100_u_i00 STR: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

เมื่อใส่ติดตัวทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4.26%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 4%, ความ เร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 3%. ความทนต่อการ โจมตีโดนตรึงเพิ่มขึ้น 50%, ความทนต่อธาตุ ดิน/น้ำ/ลม/ไฟเพิ่มขึ้น 3 สามารถใส่เสื้อ คลุมได้ DEX+2, CON-2

เฮลเม็ทหนังเดสทีโน
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทหนังเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มโบนัสฟื้น MP, เพิ่มการโจมตีตรึง
เสื้อเกราะหนังเดสทีโน
icon armor_t101_u_i00 No alternative
สนับเพลาเดสทีโน
icon armor_t101_l_i00 สนับเพลาเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มโบนัสฟื้น MP, เพิ่มความทนธาตุน้ำ
ถุงมือหนังอ่อนเดสทีโน
icon armor_t101_g_i00 ถุงมือหนังอ่อนเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มโบนัสฟื้น MP, เพิ่มความทนธาตุลม
บูทหนังอ่อนเดสทีโน
icon armor_t101_b_i00 บูทหนังอ่อนเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตี, เพิ่มโบนัสฟื้น MP, เพิ่มความทนธาตุดิน
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t101_u_i00 DEX: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

เมื่อใส่ติดตัวทำให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 8.11%, ความเร็วเวทย์ 15%, ความทนต่อการโจม ตีที่ทำให้เป็นอัมพาตเพิ่มขึ้น 50%, ความทนต่อธาตุดิน/น้ำ/ลม/ไฟเพิ่ม ขึ้น 5 สามารถใส่เสื้อคลุมได้ WIT+2, MEN-2

วงแหวนเดสทีโน
icon armor_circlet_i00 วงแหวนเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์, เพิ่มความเร็วเวทย์, การโจมตีอัมพาต
เสื้อชั้นนอกเดสทีโน
icon armor_t102_u_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกเดสทีโน
icon armor_t102_l_i00 กางเกงชั้นนอกเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์, เพิ่มความเร็วเวทย์, เพิ่มความทนธาตุน้ำ
ถุงมือเดสทีโน
icon armor_t102_g_i00 ถุงมือเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์, เพิ่มความเร็วเวทย์, เพิ่มความทนธาตุลม
รองเท้าเดสทีโน
icon armor_t102_b_i00 รองเท้าเดสทีโน
ไอเทมหายากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์, เพิ่มความเร็วเวทย์, เพิ่มความทนธาตุดิน
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t102_u_i00 WIT: 2 MEN: -2
Enchant bonus: icon skill0234