Armor Sets - S84 Grade - Elegia High Five

เมื่อใส่ติดตัวทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6.59%, โอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้น 127, ความ ทนต่อการโจมตีให้เกิดอาการเลือดออก/โดนตรึง/ หลับเพิ่มขึ้น 50%, การต้านทานต่อเวทย์สร้าง ความเสียหายเพิ่มขึ้น 2%, HP สูงสุดเพิ่ม ขึ้น 550, ความทนต่อธาตุดิน/น้ำ/ลม/ไฟเพิ่ม ขึ้น 5 และทำให้ความเสียหายที่สร้างให้แก่ ศัตรูส่วนหนึ่งย้อนมาฟื้น HP สามารถใส่เสื้อ คลุมได้ STR+3, CON-2

เมื่อใส่ติดตัวทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6.59%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 6%, โอกาส คริติคอลเพิ่มขึ้น 171, ความทนต่อการโจม ตีที่ทำให้เกิดอาการอัมพาตเพิ่มขึ้น 50%, ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 3%, ความทน ต่อธาตุดิน/น้ำ/ลม/ไฟเพิ่มขึ้น 5 สามารถ ใส่เสื้อคลุมได้ STR+1, DEX+2, CON-2

เมื่อใส่ติดตัวทำให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 10%, ความเร็วเวทย์ 15%, โบนัสฟื้น MP 5%, ความ เร็วเคลื่อนที่ 7, MP สูงสุด 97, ความทนต่อ การโจมตีสตันเพิ่มขึ้น 50%, ความทนต่อธาตุ ดิน/น้ำ/ลม/ไฟเพิ่มขึ้น 5 และ MP ที่ใช้ของ ทักษะเวทย์ลดลง 3% สามารถใส่เสื้อคลุมได้ WIT+2, INT+1, MEN-2