Armor Sets - A Grade {PvP} High Five

ความทนต่อการโจมตีให้หลับ/โฮลด์และพลังโจมตี เพิ่มขึ้น ทำให้ความเร็วทั้งหมดของผู้โจมตี ลดลงในอัตราหนึ่งและความเสียหายที่ได้รับ เมื่อ PvP ลดลง CON+2, DEX-2

หมวกเหล็กไนท์แมร์
icon armor_leather_helmet_i00 หมวกเหล็กไนท์แมร์ สำหรับชุดเกราะหนัก
ความทนหลับ/ โดนตรึง, พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น
ชุดเกราะไนท์แมร์ {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t80_ul_i00 No alternative
ถุงมือฟันดาบไนท์แมร์
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับชุดเกราะไนท์แมร์
icon armor_t80_g_i00 ถุงมือฟันดาบไนท์แมร์ สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ, ทนหลับ/ โดนตรึง
บูทไนท์แมร์
บูทเข้าชุดกับชุดเกราะไนท์แมร์
icon armor_t80_b_i00 บูทไนท์แมร์ สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ, ทนหลับ/ โดนตรึง
โล่ไนท์แมร์
icon shield_shield_of_nightmare_i00 โล่ไนท์แมร์
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t80_ul_i00 DEX: -2 CON: 2
Enchant bonus: icon skill0231

ความทนต่อการโจมตีให้เกิดอาการช๊อค, พลัง โจมตี/ความแม่นยำเพิ่มขึ้น ทำให้ความเร็ว ทั้งหมดของผู้โจมตีลดลงในอัตราหนึ่งและความ เสียหายที่ได้รับเมื่อ PvP ลดลง STR+2 CON-2

วงแหวนมาเจสติค
icon armor_leather_helmet_i00 วงแหวนมาเจสติค สำหรับชุดเกราะหนัก
ความทนการโจมตีที่ทำให้ช๊อค, พลังโจมตี/การหลบหลีกเพิ่มขึ้น
ชุดเกราะมาเจสติค {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t83_ul_i00 No alternative
ถุงมือฟันดาบมาเจสติค
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับชุดเกราะมาเจสติค
icon armor_t83_g_i00 ถุงมือฟันดาบมาเจสติค สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ, หลบหลีก, ทนช็อค
บูทมาเจสติค
บูทเข้าชุดกับชุดเกราะมาเจสติค
icon armor_t83_b_i00 บูทมาเจสติค สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ, หลบหลีก, ทนช็อค
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t83_ul_i00 STR: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

ความทนต่อการโจมตีให้หลับ/โดนตรึงและการ ต้านเวทย์เพิ่มขึ้น ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อศัตรูส่วนหนึ่งจะกลับมาฟื้น HP ให้ตัวเอง ยกเว้นค่าความเสียหายที่เกิดจากการโจมตี ระยะไกลและด้วยทักษะ เป้าหมายของฝ่ายตรง ข้ามจะถูกยกเลิกไปในอัตราหนึ่งเมื่อถูกโจม ตีและความเสียหายที่ได้รับเมื่อ PvP ลดลง DEX+1, CON-1

หมวกเหล็กไนท์แมร์
icon armor_leather_helmet_i00 เกราะศีรษะไนท์แมร์ สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มของการพลังต้านเวทย์, ทนหลับ/ โดนตรึง
เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t81_ul_i00 No alternative
ถุงมือฟันดาบไนท์แมร์
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์
icon armor_t81_g_i00 ถุงมือฟันดาบไนท์แมร์ สำหรับชุดเกราะเบา
เพิ่มพลังต้านเวทย์, ความทนหลับ/ โดนตรึง, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น
บูทไนท์แมร์
บูทเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์
icon armor_t81_b_i00 บูทไนท์แมร์ สำหรับชุดเกราะเบา
ความทนหลับ/ โดนตรึง, การต้านเวทย์เพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t81_ul_i00 DEX: 1 CON: -1
Enchant bonus: icon skill0233

ความทนต่อการโจมตีให้เกิดอาการช๊อค, พลัง โจมตีด้วยธนูและเกาทัณฑ์/MP สูงสุด/พิกัด น้ำหนักเพิ่มขึ้น เป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม ถูกยกเลิกไปในอัตราหนึ่งเมื่อถูกโจมตีและ ความเสียหายที่ได้รับเมื่อ PvP ลดลง DEX+1, CON-1

วงแหวนมาเจสติค
icon armor_leather_helmet_i00 วงแหวนมาเจสติค สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังโจมตีธนู/ หน้าไม้สูงขึ้น, เพิ่ม MP สูงสุด, การจำกัดน้ำหนัก, ทนสตัน
เสื้อหนังอ่อนมาเจสติค {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t84_ul_i00 No alternative
ถุงมือฟันดาบมาเจสติค
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนมาเจสติค
icon armor_t84_g_i00 ถุงมือฟันดาบมาเจสติค สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังโจมตีธนู/ หน้าไม้สูงขึ้น, เพิ่ม MP สูงสุด, ลดการจำกัดน้ำหนัก, ทนช็อค
บูทมาเจสติค
บูทเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนมาเจสติค
icon armor_t84_b_i00 บูทมาเจสติค สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังโจมตีธนู/ หน้าไม้สูงขึ้น, เพิ่ม MP สูงสุด, ลดการจำกัดน้ำหนัก, ทนช็อค
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t84_ul_i00 DEX: 1 CON: -1
Enchant bonus: icon skill0233

ความทนต่อการโจมตีให้หลับ/โดนตรึง, พลัง ฟื้น MP/พลังเวทย์เพิ่มขึ้น ปริมาณความเสีย หายคริติคอลและโอกาสถูกคริติคอลลดลงอัตรา หนึ่งเมื่อถูกโจมตีและความเสียหายที่ได้รับ เมื่อ PvP ลดลง INT+2, WIT-2

หมวกเหล็กไนท์แมร์
icon armor_leather_helmet_i00 เกราะศีรษะไนท์แมร์ สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วฟื้น MP, พลังโจมตีเวทย์, ทนหลับ/สตัน
เสื้อคลุมไนท์แมร์ {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t82_ul_i00 No alternative
ถุงมือฟันดาบไนท์แมร์
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับเสื้อคลุมไนท์แมร์
icon armor_t82_g_i00 ถุงมือฟันดาบไนท์แมร์ สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วฟื้น MP, เพิ่มพลังโจมตีเวทย์, ทนหลับ/โดนตรึง
บูทไนท์แมร์
บูทเข้าชุดกับเสื้อคลุมไนท์แมร์
icon armor_t82_b_i00 บูทไนท์แมร์ สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วฟื้น MP, เพิ่มพลังโจมตีเวทย์, ทนหลับ/โดนตรึง
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t82_ul_i00 INT: 2 WIT: -2
Enchant bonus: icon skill0234

ความทนต่อการโจมตีให้เกิดอาการช๊อค, MP สูงสุด/ความเร็วเวทย์/ โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น ปริมาณความเสียหาย คริติคอลและโอกาสถูกคริติคอลลดลงอัตราหนึ่ง เมื่อถูกโจมตีและความเสียหายที่ได้รับเมื่อ PvP ลดลง MEN+1, INT-1

วงแหวนมาเจสติค
icon armor_leather_helmet_i00 วงแหวนมาเจสติค สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพของการเพิ่ม MP สูงสุด, อัตราฟื้น MP, ทนสตัน
เสื้อคลุมมาเจสติค {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่}
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t85_ul_i00 No alternative
ถุงมือฟันดาบมาเจสติค
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับเสื้อคลุมมาเจสติค
icon armor_t85_g_i00 ถุงมือฟันดาบมาเจสติค สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มความเร็วฟื้น MP, ทนช็อค
บูทมาเจสติค
บูทเข้าชุดกับเสื้อคลุมมาเจสติค
icon armor_t85_b_i00 บูทมาเจสติค สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มความเร็วฟื้น MP, ทนช็อค
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t85_ul_i00 INT: -1 MEN: 1
Enchant bonus: icon skill0234